دکتر نصیری کناری، معصومه

  دکتر نصیری کناری، معصومه

  زمینه سیستم های مخابراتی بی سیم و شبکه های مخابراتی نانو
  طبقه اول -218 بال غربی
  982166164333+
  mnasiri@sharif.edu   Home Page