دکتر هاشمی، متین

  دکتر هاشمی، متین

  پردازش موازی در سیستم های نهفته ، یادگیری ماشین وپردازش سیگنال در سیستمهای نهفته ، سیستم های اینترنت اشیاء
  طبقه اول -220 بال غربی
  982166164307
  Matin@sharif.edu   Home Page