دکتر وکيليان، مهدي

  دکتر وکیلیان، مهدی

  حالت هاي گذرا در سيستم‌هاي قدرت، طراحی و پایش عایق های الکتریکی فشار قوی (سیستم های انوژی الکتریکی )
  طبقه ششم -625 بال شرقی
  982166165941
  vakilian@sharif.edu   Home Page