دکتر پاک روان، محمدرضا

  دکتر پاک روان، محمدرضا

  سیستمها و شبکه های نوری و بی سیم ، شبکه های داده
  طبقه ششم - 605 بال شرقی
  982166165922+
  pakravan@sharif.edu   Home Page