دکتر گلستانی، سيدجمال الدين

  دکتر گلستانی، سیدجمال الدین

  شبكه هاي كامپيوتري، مخابرات بي سيم، تئوري اطلاعات و كدينگ شبكه
  طبقه ششم -629 بال شرقی
  982166165993
  golestani@sharif.edu   Home Page