دکتر احسان، مهدی

استاد

ماشین های الکتریکی و سیستم های قدرت

طبقه سوم - 412 بال غربی

982166164324+

ehsan@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر احمدی بروجنی، مهدی

استادیار

مخابرات- فناوری تراهرتز، فوتونیک ...

طبقه ششم-613 بال شرقی

982166165930+

ahmadi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر آشتیانی، فرید

دانشیار

شبکه های مخابراتی

طیقه ششم - 607 بال شرقی

982166165924+

ashtianimt@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر امین زاده، امین

دانشیار

تئوری اطلاعات

طبقه اول -209 بال غربی

982166164327+

aminzadeh@sharif.ir
صفحه شخصی
دکتر امینی، آرش

دانشیار

پردازش آماری سیگنال

طبقه هفتم- 718 بال شرقی

982166164382+

aamini@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر اورعی، هاشم

استاد

ماشین های الکتریکی

طبقه ششم - 624 بال شرقی

982166165940+

oraee@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر اکبری، محمود

دانشیار

ساختار های پریودیک ، DFB لیزرها ...

طبقه همکف- 102 بال غربی

982166164372+

makbari@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر بابازاده، مریم

استادیار

کنترل تنک - کنترل مقاوم...

طبقه ی هفتم - 716 بال شرقی

982166164362+

babazadeh@sharif.ir
صفحه شخصی
دکتر بابایی زاده، مسعود

استاد

پردازش سیگنال ، مخابرات

طبقه ششم - 608 بال شرقی

982166165925+

mbzadeh@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر باستانی، محمدحسن

دانشیار

پردازش سیگنال ، سیستم های ارتباطی و رادار

طبقه سوم - 411 بال غربی

982166164321+

bastanih@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر باقری شورکی، سعید

استاد

سیستم های کنترلی فازی و رایانش نرم

طبقه اول-213 بال غربی

982166164360+

bagheri-s@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر بنایی، علی

استاد

مدار های فعال و غیر فعال ماکروویو

طبقه سوم - 417 بال غربی

982166164355+

banai@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر بهروزی، حمید

دانشیار

سيستم هاي مخابراتي، تئوري اطلاعات و كدينگ

طبقه ششم - 604 بال شرقی

982166165946+

behroozi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر بهنیا، فریدون

دانشیار

سیستم های مخابراتي

طبقه جهارم - 421 بال شرقی

982166165967+

behnia@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر پاک روان، محمدرضا

دانشیار

سیستمها و شبکه های نوری و بی سیم ، شبکه های داده

طبقه ششم - 605 بال شرقی

982166165922+

pakravan@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر پرنیانی، مصطفی

استاد

دینامیک و کنترل سیستم های قدرت

طبقه چهارم -417 بال شرقی

982166165963+

parniani@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر تهامی، فرزاد

دانشیار

الکترونیک قدرت

طبقه چهارم -415 بال شرقی

982166165961+

tahami@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر تواضعی، محمدصالح

دانشیار

تحلیل و طراحی سیستم های کنترلی ...

طبقه هفتم -715 بال شرقی

982166164386+

tavazoei@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر جاهد، مهران

دانشیار

مدلسازی و کنترل سیستم های فیزیولوژیکی، بیورباتیک، اعضای مصنوعی و ادوات کمک کننده ...

طبقه ششم -621 بال شرقی

982166165937+

jahed@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر حائری، محمد

استاد

کنترل پیش بین، کنترل و مدل سازی سیستم های کسری و شناسایی سیستم ها.

طبقه چهارم -418 بال شرقی

982166165964+

haeri@sharif.ir
صفحه شخصی
دکتر حاجی پور، سپیده

استادیار

مهندسی پزشکی - پردازش سیگنال های حیاتی

طبقه ششم- 611 بال شرقی

982166165928+

hajipour@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر حاجی پور، احسان

استادیار

حفاظت سیستم های قدرت

طبقه هفتم - 714 بال شرقی

982166164387

e_hajipour@sharif.ir
صفحه شخصی
دکتر حاج صادقی، خسرو

استادیار

میکروالکترونیک و سیستم های دیجیتال

طبقه ششم -601 بال شرقی

982166165918+

ksadeghi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر حسین خلج، بابک

استاد

شبکه های مخابراتی و زیستی ، ژنومیک محاسباتی

طبقه چهارم -413 بال شرقی

982166165958+

khalaj@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر حسینی، سیدحمید

استاد

سیستم های قدرت

طبقه ششم -615 بال شرقی

982166165932+

hosseini@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر خراسانی، سینا

استاد

الکترونیک فوتونیک

طبقه اول -210 بال غربی

982166164352+

khorasani@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر خواصی، امین

دانشیار

فوتونیک و الکترو مغناطیس

طبقه هفتم -709 بال شرقی

982166164392+

khavasi@sharif.ir
صفحه شخصی
دکتر ذوالقدری، محمدرضا

دانشیار

کنترل ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

طبقه چهارم -419 بال شرقی

982166165965+

zolghadr@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر رجائی سلماسی، بهزاد

دانشیار

الکترومغناطیس ، ادوات مغناطیسی ماکروویو ...

طبقه ششم-620 بال شرقی

982166165936+

rejaei@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر رشیدیان، بیژن

استاد

الکترونيک - ادوات نيمه هادي و ميکروماشينينگ

طبقه ششم -628 بال شرقی

982166165938+

rashidia@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر رضایی زاده، امین

استادیار

کنترل پیشرفته و اتوماسیون ،کنترل بر مبنای بهینه سازی

طبقه ی هفتم - اتاق 717 بال شرقی

00982166164345

aminre@sharif.ir
صفحه شخصی
دکتر رنجبر،علی محمد

استاد

سیستم های قدرت و حفاظت

طبقه دوم -312 بال غربی

982166164339+

amranjbar@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر ساداتی، ناصر

استاد

سيستمهاي هوشمند و محاسبات نَرم ...

طبقه اول - آزمایشگاه سیستمهای هوشمند بال غربی

982166164365+

sadati@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر سروری، رضا

دانشیار

ادوات نیمه هادی و اتصالات الکترونیکی ...

طبقه اول -210 بال غربی

982166164334+

sarvari@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر شریف بختیار، مهرداد

دانشیار

الکترونیک آنالوگ و میکروالکترونیک

طبقه دوم -311 بال غربی

982166164342+

msharif@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر شریف خانی، محمد

دانشیار

میکروالکترونیک و مدار های مجتمع

طبقه ششم - 612 بال شرقی

982166165929+

msharifk@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر شعبانی، مهدی

دانشیار

معماری در سطح VLSI ،مدارهاي مجتمع ديجيتال ....

طبقه هفتم - 707 بال شرقی

982166164366+

mahdi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر شمس اللهی، محمدباقر

استاد

پردازش سیگنال‌های حیاتی، پردازش زمان-فرکانس، ویولت

طبقه اول -228 بال غربی

982166164356+

mbshams@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر شیشه گر، امیراحمد

استاد

مایکروویو و نوری انتشار امواج رادیویی و نوری ...

طبقه دوم -310 بال غربی

982166164371+

shishegar@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر کابلی، شهریار

دانشیار

الکترونیک قدرت

طبقه ششم -622 بال شرقی

982166165944+

kaboli@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر کاوه وش، زهرا

دانشیار

تصویربرداری نوری، تراهرتز و موج میلی متری. پردازش نوری

طبقه هفتم- 713 بال شرقی

982166164388+

kavehvash@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر گلستانی، سیدجمال الدین

استاديار

شبكه هاي كامپيوتري، مخابرات بي سيم...

طبقه ششم -629 بال شرقی

982166165993+

golestani@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر صالحی، جواد

استاد

سيستمهاي مخابرات نوري و بی سیم

طبقه اول -219 بال غربی

982166164346+

jasalehi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر صالح کلیبر، صابر

استادیار

یادگیری ماشین، سیستم های توزیع شده

طبقه ی هفتم - 706 بال شرقی

982166164394

saleh@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر صدوقی، سیروس

استادیار

تئوری طراحی مدار و الکترونیک دیجیتال

طبقه پنجم - 516 بال شرقی

982166165906+

sadughi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر صفدریان، امیر

استادیار

بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های توزیع انرژی الکتریکی ...

طبقه اول -214 بال غربی

982166164381+

safdarian@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر صفریان، امین قاسم

استادیار

مدارهای مجتمع آنالوگ وRF

طبقه هفتم -710 بال شرقی

982166164391+

safarian@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر عارف، محمدرضا

استاد

تئوري اطلاعات، رمزنگاري

طبقه ششم -619 بال شرقی

982166165935+

aref@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر عباس پور، علی

استاد

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای ، منابع انرژی تجدید پذیر

طبقه دوم -313 بال غربی

982166164348+

abbaspour@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر عطاردی، سیدمجتبی

دانشیار

طراحی مدار های مجتمع آنالوگ و مختلط ومدارهای فرکانس بالا

طبقه اول -208 بال غربی

982166164336+

atarodi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فائز، رحیم

دانشیار

فیزیک ادوات نانو و کوانتمی

طبقه همکف- 103 بال غربی

982166164350+

faez@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فاطمی زاده،عمادالدین

دانشیار

پردازش تصاویر پزشکی

طبقه اول -211 بال غربی

982166164351+

fatemizadeh@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فتوت احمدی، علی

دانشیار

سيستم‌هاي مخابراتي و سيار ...

طبقه ششم -602 بال شرقی

982166165919+

afotowat@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فتوحی فیروزآباد،محمود

استاد

قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

طبقه ششم -604 بال شرقی

982166165921+

fotuhi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فخارزاده، محمد

دانشیار

مدارهای مجتمع موج میلی متری، سیستم های آرایه فازی ...

طبقه هفتم 711 بال شرقی

982166164390+

fakharzadeh@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فردمنش، مهدی

استاد

ابررسانا و ادوات الکترونیک و بیوالکترونیک

طبقه ششم -603 بال شرقی

982166165920+

fardmanesh@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فرزانه، فروهر

استاد

مخابرات مايکروويو، مدارهاي فعال و غيرخطي مايکروويو، انتشار امواج

طبقه سوم -410 بال غربی

982166164331+

farzaneh@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر فرهادی، علی رضا

استادیار

طراحی، بهینه سازی و کنترل سیستمهای دیجیتال پیچیده

طبقه ششم -623 بال شرقی

982166165939+

afarhadi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر قاضی زاده احسائی، علی

استادیار

نوروساینس سیستم و محاسباتی

طبقه ی هفتم - 706 بال شرقی

982166164364+

ghazizadeh@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر محمدزاده، هدی

استادیار

یادگیری ماشین، بینایی ماشین ...

طبقه ششم -610 بال شزقی

982166165927+

hoda@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر مختاری، حسین

استاد

قدرت - کیفیت توان، الکترونیک قدرت ...

طبقه چهارم - 416 بال شرقی

982166165962+

mokhtari@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر مدی، علی

دانشیار

مدار های مجتمع RF

طبقه اول -104 بال غربی

982166164340+

medi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر مروستی، فرخ

استاد

پردازش سيگنال و تصوير و سيستمهاي چند رسانه اي

طبقه اول -212 بال غربی

982166164354+

marvasti@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر معماریان، محمد

استادیار

الکترومغناطیس،مایکرویو،آنتن، متامتریال

طبقه ی اول - 210 بال غربی

00982166164352

mmemarian@sharif.ir
صفحه شخصی
دکتر مهرانی، خشایار

استاد

مايكروويو، فتونيك و ادوات نوري

طبقه اول -224 بال غربی

982166164326+

mehrany@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر میرمحسنی، مهتاب

استادیار

تئوری اطلاعات ، مخابرات امن، مخابرات مولکولی

طبقه ششم -609 بال شرقی

982166165926+

mirmohseni@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر نامور، مهرزاد

دانشیار

سیستم های غیر خطی - رباتیک و ناوبری

طبقه ششم -606 بال شرقی

982166165923+

namvar@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر نایبی، محمدمهدی

استاد

مخابرات و سیستم های رادار و جنگ الکترونیک

طبقه ششم -627 بال شرقی

982166165943+

nayebi@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر نصیری قیداری، زهرا

دانشیار

طراحی، تحلیل و نمونه سازی ماشینهای الکتریکی و حسگرهای الکترو مغناطیسی.

طبقه هفتم-712 بال شرقی

982166164389+

znasiri@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر نصیری کناری، معصومه

استاد

زمینه سیستم های مخابراتی بی سیم و شبکه های مخابراتی نانو

طبقه اول -218 بال غربی

982166164333+

mnasiri@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر نوبختی، امین

دانشیار

کنترل چند متغیره

طبقه هفتم-708 بال شرقی

982166164393+

nobakhti@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر هاشمی، متین

استادیار

پردازش موازی در سیستم های نهفته ...

طبقه اول -220 بال غربی

982166164307+

Matin@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر وثوقی وحدت، بیژن

دانشیار

شبيه سازي ومدل سازی سیستم های عصبی - سیستم های تصویرگر پزشکی

طبقه ششم -616 بال شرقی

982166165933+

vahdat@sharif.edu
صفحه شخصی
دکتر وکیلیان، مهدی

استاد

حالت هاي گذرا در سيستم‌هاي قدرت، طراحی و پایش عایق های الکتریکی فشار قوی

طبقه ششم -625 بال شرقی

982166165941+

vakilian@sharif.edu
صفحه شخصی