آدرس پستی: تهران،خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

کد پستی دانشگاه:۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴

صندوق پستی دانشکده:۴۳۶۳-۱۱۱۵۵