Optimizer Math Contest 2021

Optimizer Math Contest 2021

🕙زمان برگزاری: تیرماه ۱۴۰۰

📅 پایان ثبتنام: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

♨️ سوال مسابقه از هماکنون از طریق وبسایت رویداد قابل دسترسی است.

📝 برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانید به سایت مسابقه (https://lnkd.in/gGMyZ7H) مراجعه نمایید.

optimizer_math@

optimizer_math #sharif_univ #eesharif#