الکترونیک

همه اساتید کنترل مهندسی پزشکی الکترونیک قدرت دیجیتال مخابرات

دکتر خراسانی، سینا

استاد

الکترونیک فوتونیک

طبقه اول -210 بال غربی

982166164352

khorasani@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر رشیدیان، بیژن

استاد

الکترونيک - ادوات نيمه هادي و ميکروماشينينگ

طبقه ششم -628 بال شرقی

982166165938

rashidia@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر سروری، رضا

دانشیار

ادوات نیمه هادی و اتصالات الکترونیکی ...

طبقه اول -210 بال غربی

982166164334

sarvari@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر شریف بختیار، مهرداد

دانشیار

الکترونیک آنالوگ و میکروالکترونیک

طبقه دوم -311 بال غربی

982166164342

msharif@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر شریف خانی، محمد

دانشیار

میکروالکترونیک و مدار های مجتمع

طبقه ششم - 612 بال شرقی

982166165929

msharifk@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر کاوه وش، زهرا

دانشیار

تصویربرداری نوری، تراهرتز و موج میلی متری. پردازش نوری

طبقه همکف - 108 بال غربی

982166164327

kavehvash@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر صفریان، امین قاسم

استادیار

مدارهای مجتمع آنالوگ وRF

طبقه هفتم -710 بال شرقی

982166164391

safarian@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر عطاردی، سیدمجتبی

دانشیار

طراحی مدار های مجتمع آنالوگ و مختلط ومدارهای فرکانس بالا

طبقه اول -208 بال غربی

982166164336

atarodi@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فائز، رحیم

دانشیار

فیزیک ادوات نانو و کوانتمی

طبقه همکف- 103 بال غربی

982166164350

faez@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فتوت احمدی، علی

دانشیار

سيستم‌هاي مخابراتي و سيار ...

طبقه ششم -602 بال شرقی

982166165919

afotowat@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فخارزاده، محمد

دانشیار

مدارهای مجتمع موج میلی متری، سیستم های آرایه فازی ...

طبقه هفتم 711 بال شرقی

982166164390

fakharzadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فردمنش، مهدی

استاد

ابررسانا و ادوات الکترونیک و بیوالکترونیک

طبقه ششم -603 بال شرقی

982166165920

fardmanesh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر مدی، علی

استاد

مدار های مجتمع RF

طبقه اول -104 بال غربی

982166164340

medi@sharif.edu
صفحه شخصی