دیجیتال

همه اساتید کنترل Control مهندسی پزشکی Biomedical Engineering الکترونیک Power Systems Digital قدرت دیجیتال Electronics مخابرات Communications Systems

دکتر شاه منصوری، حامد

استادیار

اینترنت اشیا - رایانش ابری و مه

طبقه هفتم- 714 بال شرقی

982166164373

hamedsh@sharif.edu

دکتر بابایی زاده، مسعود

استاد

پردازش سیگنال ، مخابرات

طبقه ششم - 608 بال شرقی

982166165925

mbzadeh@sharif.edu

دکتر باقری شورکی، سعید

استاد

سیستم های کنترلی فازی و رایانش نرم

طبقه اول-213 بال غربی

982166164360

bagheri-s@sharif.edu

دکتر پاک روان، محمدرضا

دانشیار

سیستمها و شبکه های نوری و بی سیم ، شبکه های داده

طبقه ششم - 605 بال شرقی

982166165922

pakravan@sharif.edu

دکتر جاهد، مهران

دانشیار

مدلسازی و کنترل سیستم های فیزیولوژیکی، بیورباتیک، اعضای مصنوعی و ادوات کمک کننده ...

طبقه ششم -621 بال شرقی

982166165937

jahed@sharif.edu

دکتر حاج صادقی، خسرو

دانشیار

میکروالکترونیک و سیستم های دیجیتال

طبقه ششم -601 بال شرقی

982166165918

ksadeghi@sharif.edu

دکتر شریف خانی، محمد

دانشیار

میکروالکترونیک و مدار های مجتمع

طبقه ششم - 612 بال شرقی

982166165929

msharifk@sharif.edu

دکتر شعبانی، مهدی

دانشیار

معماری در سطح VLSI ،مدارهاي مجتمع ديجيتال ....

طبقه هفتم - 707 بال شرقی

982166164366

mahdi@sharif.edu

دکتر صالح کلیبر، صابر

استادیار

یادگیری ماشین، سیستم های توزیع شده

طبقه ی هفتم - 706 بال شرقی

982166164394

saleh@sharif.edu

دکتر فرهادی، علی رضا

دانشیار

طراحی، بهینه سازی و کنترل سیستمهای دیجیتال پیچیده

طبقه ششم -623 بال شرقی

982166165939

afarhadi@sharif.edu

دکتر محمدزاده، هدی

دانشیار

یادگیری ماشین، بینایی ماشین ...

طبقه ششم -610 بال شرقی

982166165927

hoda@sharif.edu

دکتر نامور، مهرزاد

دانشیار

سیستم های غیر خطی - رباتیک و ناوبری

طبقه ششم -606 بال شرقی

982166165923

namvar@sharif.edu

دکتر هاشمی، متین

استادیار

پردازش موازی در سیستم های نهفته ...

طبقه اول -220 بال غربی

982166164307

Matin@sharif.edu