دیجیتال

همه اساتید کنترل مهندسی پزشکی دیجیتال الکترونیک قدرت مخابرات

دکتر بابایی زاده، مسعود

استاد

پردازش سیگنال ، مخابرات

طبقه ششم - 608 بال شرقی

982166165925+

mbzadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر باقری شورکی، سعید

استاد

سیستم های کنترلی فازی و رایانش نرم

طبقه اول-213 بال غربی

982166164360+

bagheri-s@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر پاک روان، محمدرضا

دانشیار

سیستمها و شبکه های نوری و بی سیم ، شبکه های داده

طبقه ششم - 605 بال شرقی

982166165922+

pakravan@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر جاهد، مهران

دانشیار

مدلسازی و کنترل سیستم های فیزیولوژیکی، بیورباتیک، اعضای مصنوعی و ادوات کمک کننده ...

طبقه ششم -621 بال شرقی

982166165937+

jahed@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر حاج صادقی، خسرو

استادیار

میکروالکترونیک و سیستم های دیجیتال

طبقه ششم -601 بال شرقی

982166165918+

ksadeghi@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر شریف خانی، محمد

دانشیار

میکروالکترونیک و مدار های مجتمع

طبقه ششم - 612 بال شرقی

982166165929+

msharifk@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر شعبانی، مهدی

دانشیار

معماری در سطح VLSI ،مدارهاي مجتمع ديجيتال ....

طبقه هفتم - 707 بال شرقی

982166164366+

mahdi@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر صالح کلیبر، صابر

استادیار

یادگیری ماشین، سیستم های توزیع شده

طبقه ی هفتم - 706 بال شرقی

982166164394

saleh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر صدوقی، سیروس

استادیار

تئوری طراحی مدار و الکترونیک دیجیتال

طبقه پنجم - 516 بال شرقی

982166165906+

sadughi@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فرهادی، علی رضا

استادیار

طراحی، بهینه سازی و کنترل سیستمهای دیجیتال پیچیده

طبقه ششم -623 بال شرقی

982166165939+

afarhadi@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر محمدزاده، هدی

استادیار

یادگیری ماشین، بینایی ماشین ...

طبقه ششم -610 بال شزقی

982166165927+

hoda@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر نامور، مهرزاد

دانشیار

سیستم های غیر خطی - رباتیک و ناوبری

طبقه ششم -606 بال شرقی

982166165923+

namvar@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر هاشمی، متین

استادیار

پردازش موازی در سیستم های نهفته ...

طبقه اول -220 بال غربی

982166164307+

Matin@sharif.edu
صفحه شخصی