قدرت

همه اساتید کنترل مهندسی پزشکی دیجیتال الکترونیک قدرت مخابرات

دکتر احسان، مهدی

استاد

ماشین های الکتریکی و سیستم های قدرت

طبقه سوم - 412 بال غربی

982166164324+

ehsan@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر اورعی، هاشم

استاد

ماشین های الکتریکی

طبقه ششم - 624 بال شرقی

982166165940+

oraee@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر پرنیانی، مصطفی

استاد

دینامیک و کنترل سیستم های قدرت

طبقه چهارم -417 بال شرقی

982166165963+

parniani@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر تهامی، فرزاد

دانشیار

الکترونیک قدرت

طبقه چهارم -415 بال شرقی

982166165961+

tahami@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر حاجی پور، احسان

استادیار

حفاظت سیستم های قدرت

طبقه هفتم - 714 بال شرقی

982166164387

e_hajipour@sharif.ir
صفحه شخصی

دکتر حسینی، سیدحمید

استاد

سیستم های قدرت

طبقه ششم -615 بال شرقی

982166165932+

hosseini@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر ذوالقدری، محمدرضا

دانشیار

کنترل ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

طبقه چهارم -419 بال شرقی

982166165965+

zolghadr@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر رنجبر،علی محمد

استاد

سیستم های قدرت و حفاظت

طبقه دوم -312 بال غربی

982166164339+

amranjbar@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر کابلی، شهریار

دانشیار

الکترونیک قدرت

طبقه ششم -622 بال شرقی

982166165944+

kaboli@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر صفدریان، امیر

استادیار

بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های توزیع انرژی الکتریکی ...

طبقه اول -214 بال غربی

982166164381+

safdarian@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر عباس پور، علی

استاد

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای ، منابع انرژی تجدید پذیر

طبقه دوم -313 بال غربی

982166164348+

abbaspour@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فتوحی فیروزآباد،محمود

استاد

قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

طبقه ششم -604 بال شرقی

982166165921+

fotuhi@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر مختاری، حسین

استاد

قدرت - کیفیت توان، الکترونیک قدرت ...

طبقه چهارم - 416 بال شرقی

982166165962+

mokhtari@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر نصیری قیداری، زهرا

دانشیار

طراحی، تحلیل و نمونه سازی ماشینهای الکتریکی و حسگرهای الکترو مغناطیسی.

طبقه هفتم-712 بال شرقی

982166164389+

znasiri@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر وکیلیان، مهدی

استاد

حالت هاي گذرا در سيستم‌هاي قدرت، طراحی و پایش عایق های الکتریکی فشار قوی

طبقه ششم -625 بال شرقی

982166165941+

vakilian@sharif.edu
صفحه شخصی