مخابرات

همه اساتید کنترل Control مهندسی پزشکی Biomedical Engineering الکترونیک Power Systems Digital قدرت دیجیتال Electronics مخابرات Communications Systems

دکتر یاسائی میبدی، محمدحسین

استادیار

طبقه ی هفتم - اتاق 717 بال شرقی

982166164383

yassaee@sharif.edu

دکتر هادی، محمد

استادیار

طبقه ی هفتم - اتاق 717 بال شرقی

982166164383

mohammad.hadi@sharif.edu

دکتر کرباسی، سیدمحمد

استادیار

پردازش سیگنال، سیستمهای مخابراتی و راداری

طبقه پنجم- 502 بال شرقی

982166165903

m.karbasi@sharif.ir

دکتر احمدی بروجنی، مهدی

استادیار

مخابرات- فناوری تراهرتز، فوتونیک ...

طبقه ششم-612 بال شرقی

982166165929

ahmadi@sharif.edu

دکتر آشتیانی، فرید

دانشیار

شبکه های مخابراتی

طیقه ششم - 607 بال شرقی

982166165924

ashtianimt@sharif.edu

دکتر امینی، آرش

دانشیار

پردازش آماری سیگنال

طبقه هفتم- 718 بال شرقی

982166164382

aamini@sharif.edu

دکتر اکبری، محمود

دانشیار

ساختار های پریودیک ، DFB لیزرها ...

طبقه همکف- 102 بال غربی

982166164372

makbari@sharif.edu

دکتر بابایی زاده، مسعود

استاد

پردازش سیگنال ، مخابرات

طبقه ششم - 608 بال شرقی

982166165925

mbzadeh@sharif.edu

دکتر باستانی، محمدحسن

دانشیار

پردازش سیگنال ، سیستم های ارتباطی و رادار

طبقه سوم - 411 بال غربی

982166164321

bastanih@sharif.edu

دکتر بنایی، علی

استاد

مدار های فعال و غیر فعال ماکروویو

طبقه سوم - 417 بال غربی

982166164355

banai@sharif.edu

دکتر بهروزی، حمید

دانشیار

سيستم هاي مخابراتي، تئوري اطلاعات و كدينگ

طبقه ششم - 604 بال شرقی

982166165946

behroozi@sharif.edu

دکتر بهنیا، فریدون

دانشیار

سیستم های مخابراتي

طبقه جهارم - 421 بال شرقی

982166165967

behnia@sharif.edu

دکتر پاک روان، محمدرضا

دانشیار

سیستمها و شبکه های نوری و بی سیم ، شبکه های داده

طبقه ششم - 605 بال شرقی

982166165922

pakravan@sharif.edu

دکتر حسین خلج، بابک

استاد

شبکه های مخابراتی و زیستی ، ژنومیک محاسباتی

طبقه چهارم -413 بال شرقی

982166165958

khalaj@sharif.edu

دکتر خواصی، امین

دانشیار

فوتونیک و الکترو مغناطیس

طبقه هفتم -709 بال شرقی

982166164392

khavasi@sharif.ir

دکتر رجائی سلماسی، بهزاد

دانشیار

الکترومغناطیس ، ادوات مغناطیسی ماکروویو ...

طبقه ششم-620 بال شرقی

982166165936

rejaei@sharif.edu

دکتر شیشه گر، امیراحمد

استاد

مایکروویو و نوری انتشار امواج رادیویی و نوری ...

طبقه دوم -310 بال غربی

982166164371

shishegar@sharif.edu

دکتر گلستانی، سیدجمال الدین

دانشیار

شبكه هاي كامپيوتري، مخابرات بي سيم...

طبقه ششم -629 بال شرقی

982166165993

golestani@sharif.edu

دکتر صالحی، جواد

استاد

سيستمهاي مخابرات نوري و بی سیم

طبقه اول -219 بال غربی

982166164346

jasalehi@sharif.edu

دکتر عارف، محمدرضا

استاد

تئوري اطلاعات، رمزنگاري

طبقه ششم -619 بال شرقی

982166165935

aref@sharif.edu

دکتر فرزانه، فروهر

استاد

مخابرات مايکروويو، مدارهاي فعال و غيرخطي مايکروويو، انتشار امواج

طبقه سوم -410 بال غربی

982166164331

farzaneh@sharif.edu

دکتر معماریان، محمد

استادیار

الکترومغناطیس،مایکرویو،آنتن، متامتریال

طبقه ی اول - 210 بال غربی

982166164352

mmemarian@sharif.ir

دکتر مهرانی، خشایار

استاد

مايكروويو، فتونيك و ادوات نوري

طبقه اول -212 بال غربی

982166164326

mehrany@sharif.edu

دکتر میرمحسنی، مهتاب

دانشیار

تئوری اطلاعات ، مخابرات امن، مخابرات مولکولی

طبقه ششم -609 بال شرقی

982166165926

mirmohseni@sharif.edu

دکتر نایبی، محمدمهدی

استاد

مخابرات و سیستم های رادار و جنگ الکترونیک

طبقه ششم -627 بال شرقی

982166165943

nayebi@sharif.edu

دکتر نصیری کناری، معصومه

استاد

زمینه سیستم های مخابراتی بی سیم و شبکه های مخابراتی نانو

طبقه اول -218 بال غربی

982166164333

mnasiri@sharif.edu