مهندسی پزشکی

همه اساتید کنترل مهندسی پزشکی الکترونیک قدرت دیجیتال مخابرات

دکتر جاهد، مهران

دانشیار

مدلسازی و کنترل سیستم های فیزیولوژیکی، بیورباتیک، اعضای مصنوعی و ادوات کمک کننده ...

طبقه ششم -621 بال شرقی

982166165937

jahed@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر حاجی پور، سپیده

استادیار

مهندسی پزشکی - پردازش سیگنال های حیاتی

طبقه ششم- 611 بال شرقی

982166165928

hajipour@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر شمس اللهی، محمدباقر

استاد

پردازش سیگنال‌های حیاتی، پردازش زمان-فرکانس، ویولت

طبقه اول -228 بال غربی

982166164356

mbshams@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فاطمی زاده،عمادالدین

دانشیار

پردازش تصاویر پزشکی

طبقه اول -211 بال غربی

982166164351

fatemizadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فردمنش، مهدی

استاد

ابررسانا و ادوات الکترونیک و بیوالکترونیک

طبقه ششم -603 بال شرقی

982166165920

fardmanesh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر قاضی زاده احسائی، علی

استادیار

نوروساینس سیستم و محاسباتی

طبقه ی هفتم - 706 بال شرقی

982166164364

ghazizadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر محمدزاده، هدی

استادیار

یادگیری ماشین، بینایی ماشین ...

طبقه ششم -610 بال شرقی

982166165927

hoda@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر وثوقی وحدت، بیژن

دانشیار

شبيه سازي ومدل سازی سیستم های عصبی - سیستم های تصویرگر پزشکی

طبقه ششم -616 بال شرقی

982166165933

vahdat@sharif.edu
صفحه شخصی