مهندسی پزشکی

همه اساتید کنترل مهندسی پزشکی دیجیتال الکترونیک قدرت مخابرات

دکتر جاهد، مهران

دانشیار

مدلسازی و کنترل سیستم های فیزیولوژیکی، بیورباتیک، اعضای مصنوعی و ادوات کمک کننده ...

طبقه ششم -621 بال شرقی

982166165937+

jahed@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر حاجی پور، سپیده

استادیار

مهندسی پزشکی - پردازش سیگنال های حیاتی

طبقه ششم- 611 بال شرقی

982166165928+

hajipour@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر شمس اللهی، محمدباقر

استاد

پردازش سیگنال‌های حیاتی، پردازش زمان-فرکانس، ویولت

طبقه اول -228 بال غربی

982166164356+

mbshams@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فاطمی زاده،عمادالدین

دانشیار

پردازش تصاویر پزشکی

طبقه اول -211 بال غربی

982166164351+

fatemizadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر فردمنش، مهدی

استاد

ابررسانا و ادوات الکترونیک و بیوالکترونیک

طبقه ششم -603 بال شرقی

982166165920+

fardmanesh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر قاضی زاده احسائی، علی

استادیار

نوروساینس سیستم و محاسباتی

طبقه ی هفتم - 706 بال شرقی

982166164364+

ghazizadeh@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر محمدزاده، هدی

استادیار

یادگیری ماشین، بینایی ماشین ...

طبقه ششم -610 بال شزقی

982166165927+

hoda@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر وثوقی وحدت، بیژن

دانشیار

شبيه سازي ومدل سازی سیستم های عصبی - سیستم های تصویرگر پزشکی

طبقه ششم -616 بال شرقی

982166165933+

vahdat@sharif.edu
صفحه شخصی