کنترل

همه اساتید کنترل مهندسی پزشکی الکترونیک قدرت دیجیتال مخابرات

دکتر بابازاده، مریم

استادیار

کنترل تنک - کنترل مقاوم...

طبقه ی ششم - 613 بال شرقی

982166165930

babazadeh@sharif.ir
صفحه شخصی

دکتر تواضعی، محمدصالح

استاد

تحلیل و طراحی سیستم های کنترلی ...

طبقه هفتم -715 بال شرقی

982166164386

tavazoei@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر حائری، محمد

استاد

کنترل پیش بین، کنترل و مدل سازی سیستم های کسری و شناسایی سیستم ها.

طبقه چهارم -418 بال شرقی

982166165964

haeri@sharif.ir
صفحه شخصی

دکتر رضایی زاده، امین

استادیار

کنترل پیشرفته و اتوماسیون ،کنترل بر مبنای بهینه سازی

طبقه ی اول - اتاق ۱۰۸ بال غربی

982166164345

aminre@sharif.ir
صفحه شخصی

دکتر ساداتی، ناصر

استاد

کنترل سیستمهای ابعاد وسیع، کنترل هوشمند و یادگیری ماشین...

طبقه اول - آزمایشگاه سیستمهای هوشمند بال غربی

982166164365

sadati@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر نوبختی، امین

دانشیار

کنترل چند متغیره

طبقه هفتم-708 بال شرقی

982166164393

nobakhti@sharif.edu
صفحه شخصی