لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه1
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25007 1 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12 10 محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک شنبه 13:30 تا 16:30      
25007 2 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12 1 محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک يکشنبه 13:30 تا 16:30      
25007 3 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12   محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک دوشنبه 13:30 تا 16:30      
25091 1 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 35 سید امیر حسینی 1397/10/18   15:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 2 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 35 حسین صابر 1397/10/18   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 3 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 35 محمدجواد حیدریان 1397/10/18   15:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 4 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 35 محسن پورجولا 1397/10/18   15:00 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 5 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 25 محمد صادقی 1397/10/18   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 6 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 4 صادق محسن زاده 1397/10/18   15:00 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
25091 7 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 18 زهرا موسوی 1397/10/18   15:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 8 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 35 35 حسن عباسی 1397/10/18   15:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 21
25093 1 3 مبانی مهندسی برق ۲ پيشنياز: 25091 35 30 محمد ستاره 1397/10/18   15:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 7
25093 2 3 مبانی مهندسی برق ۲ پيشنياز: 25091 35 35 محمد حسن راونجی 1397/10/18   15:00 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 3
25205 1 1 آز الکترونیک صنعتی همنياز: 25213 8 7 فرزاد تهامی    يکشنبه 13:30 تا 16:30      
25205 2 1 آز الکترونیک صنعتی همنياز: 25213 8 7 فرزاد تهامی    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25614 1 0 مباحثی ویژه در مهندسی برق      5 حمید کربلایی آقاجان 1397/10/22   15:00 علوم اعصاب محاسباتی مقدماتی 2 (یادگیری، حافظه و شناخت) - 3 واحدی اخذ شود. شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25700 1 0 کارآموزی      1 عمادالدین فاطمی زاده            
25701 1 1 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25763 8 8 فرید آشتیانی مفردطهرانی    يکشنبه 13:30 تا 16:30      
25701 2 1 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25763 8 8 فرید آشتیانی مفردطهرانی    دوشنبه 13:30 تا 16:30      
25705 1 1 آز مدارهای مخابراتی همنياز: 25764 12 4 علی مدی    سه شنبه 13:30 تا 16:30      
25705 2 1 آز مدارهای مخابراتی همنياز: 25764 12 12 علی مدی    چهار شنبه 13:30 تا 16:30      
25706 1 1 آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25774 12 4 خسرو حاج صادقی    يکشنبه 13:30 تا 16:30      
25707 1 1 آزمایشگاه کنترل صنعتی پيشنياز: 25791 9 9 مریم بابازاده کلورزی    چهار شنبه 13:30 تا 16:30      
25708 1 1 آزمایشگاه کنترل دیجیتال پيشنياز: 25793 9 5 محمدصالح تواضعی    سه شنبه 13:30 تا 16:30      
25711 1 4 اصول مهندسی برق و آزمایشگاه    2 2 بابک حسین خلج 1397/10/15   15:00 آز: سه شنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 سه شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25711 2 4 اصول مهندسی برق و آزمایشگاه    4 4 محمد فخار زاده جهرمی 1397/10/15   15:00 آز: چهارشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 چهار شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25711 3 4 اصول مهندسی برق و آزمایشگاه    5 5 امین خواصی 1397/10/15   15:00 آز: چهارشنبه صبح يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه2
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25711 4 4 اصول مهندسی برق و آزمایشگاه    2 2 شهریار کابلی 1397/10/15   15:00 آز: شنبه عصر شنبه 13:30 تا 16:30 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25711 5 4 اصول مهندسی برق و آزمایشگاه    3 3 زهرا کاوه وش 1397/10/15   15:00 آز: دوشنبه عصر شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 دوشنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25712 1 1 آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی ۲ همنياز: 25781 6 5 معین قدردان    سه شنبه 13:30 تا 16:30      
25712 2 1 آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی ۲ همنياز: 25781 6 4 شهرداد رئیس پارسی    چهار شنبه 13:30 تا 16:30      
25713 1 1 آزمایشگاه عایق‌ها و فشار قوی همنياز: 25783 4   شهرداد رئیس پارسی    سه شنبه 13:30 تا 16:30      
25715 1 1 آزمایشگاه کنترل مدرن همنياز: 25792 9 9 علی رضا فرهادی    دوشنبه 13:30 تا 16:30      
25716 1 1 آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی پيشنياز: 25782 9 8 سیدحمید حسینی    شنبه 13:30 تا 16:30      
25721 1 4 مدارهای آنالوگ و آزمایشگاه پيشنياز: 25711همنياز: 22034 51 51 سپیده حاجی پور ساردوئی 1397/10/26   09:00 از: سه شنبه عصر شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0 سه شنبه 13:30 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 21
25722 1 1 آزمایشگاه حفاظت سیستمهای قدرت همنياز: 25786 6 6 نیما فرزین    دوشنبه 13:30 تا 16:30      
25722 2 1 آزمایشگاه حفاظت سیستمهای قدرت همنياز: 25786 4 4 نیما فرزین    چهار شنبه 13:30 تا 16:30      
25723 1 1 آزمایشگاه سیستم‌های میکروپروسسوری پيشنياز: 25771 10 9 متین هاشمی    يکشنبه 13:30 تا 16:30      
25724 1 3 اصول مهندسی پزشکی همنياز: 25742   20 علی قاضی زاده 1397/10/24   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25725 1 3 فیزیولوژی      28 سهراب حاجی زاده 1397/10/17   09:00 دوشنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25726 1 3 بیوسنسورها پيشنياز: 25733همنياز: 25724و 25744 30 30 مهدی فردمنش 1397/10/16   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25727 1 1 آزمایشگاه مهندسی پزشکی همنياز: 25725و 25724 18 18 مهران جاهد    شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25728 1 3 مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی عضلانی پيشنياز: 25752همنياز: 25725   15 مهران جاهد 1397/10/20   15:00 يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25731 2 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 25721و 22034 40 31 محمد شریف خانی 1397/10/19   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    ساختمان ابن سینا: الف 21
25731 3 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 25721و 22034 40 40 مهتاب میرمحسنی 1397/10/19   15:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25731 4 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 25721و 22034 40 35 محمدباقر شمس الهی 1397/10/19   15:00 کلاس چهارشنبه صبح: کوییز و امتحان يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 301 و دانشکده مهندسی برق: برق 4
25731 5 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 25721و 22034 36 35 سیدحمید حسینی 1397/10/19   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25732 1 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016همنياز: 25733يا 25731 50 50 امین امین زاده گوهری 1397/10/19   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    ساختمان ابن سینا: الف 19
25733 1 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 40 35 بهزاد رجائی سلماسی 1397/10/22   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25733 2 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 44 44 محمد معماریان 1397/10/22   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25733 3 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 38 38 محمود اکبری 1397/10/22   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25733 4 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 38 38 خشایار مهرانی 1397/10/22   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25735 1 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 50 44 محمدصالح تواضعی 1397/10/26   15:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25735 2 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 40 35 حمید کربلایی آقاجان 1397/10/26   15:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه3
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25735 3 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 38 35 آرش امینی 1397/10/26   15:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25735 4 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 38 35 مهرزاد پورمحمد نامور 1397/10/26   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25737 1 3 مقدمه ای بر یادگیری ماشین پيشنياز: 25732 25 25 صابر صالح کلیبر 1397/10/30   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25737 2 3 مقدمه ای بر یادگیری ماشین پيشنياز: 25732 25 25 سیدجمال الدین گلستانی 1397/10/16   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25738 1 3 آشنایی با سیستم های رباتیک پيشنياز: 25742   26 مهرزاد پورمحمد نامور 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25739 1 1 آز برنامه نویسی پایتون پيشنياز: 25754 1   متین هاشمی    بنا به درخواست مدیر گروه و استاددرس، جهت اخذ درس به استاد درس مراجعه کنید. شنبه 16:30 تا 19:30      
25741 1 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 31 31 مصطفی پرنیانی 1397/10/25   09:00 آز: دوشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25741 2 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 31 31 فرزاد تهامی 1397/10/24   09:00 آز: چهارشنبه عصر. حل تمرین: چهارشنبه 13-12 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 12:0 تا 13:0 چهار شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25742 1 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها پيشنياز: 25735و 25731   30 معصومه نصیری کناری 1397/10/24   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25743 1 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 40153و 25721 40 39 محمود تابنده 1397/10/15   09:00 آز: سه شنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 سه شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25743 2 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 40153و 25721 40 40 سیروس صدوقی 1397/10/15   15:00 آز: شنبه عصر شنبه 13:30 تا 16:30 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25743 3 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 40153و 25721 40 40 حمید موحدیان عطار 1397/10/15   15:00 آز: دوشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25743 4 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 40153و 25721 40 40 نرجس الهدی محمدزاده 1397/10/15   15:00 آز: یکشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 يکشنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25744 1 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 35 28 سیروس صدوقی 1397/10/25   15:00 آز: چهارشنبه عصر حل تمرین: شنبه 13:30-12 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 چهار شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25744 2 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 35 21 علی مدی 1397/10/25   15:00 آز: یکشنبه عصر حل تمرین: یکشنبه 13:30-12 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 يکشنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25744 3 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 35 31 امین قاسم صفریان 1397/10/25   15:00 آز: چهارشنبه صبح حل تمرین: دوشنبه 13:30-12 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25744 4 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 35 27 مهرداد شریف بختیار 1397/10/25   15:00 آز: شنبه عصر حل تمرین: سه شنبه 13:30-12 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25745 1 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 38 38 امیراحمد شیشه گر 1397/10/29   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25745 2 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 51 51 سیاوش بیات 1397/10/29   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
25745 3 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 40 30 ایمان غلام پور 1397/10/29   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25746 1 1 آز یادگیری و بینایی ماشین پيشنياز: 25732و 25742همنياز: 25737 10 10 نرجس الهدی محمدزاده    شنبه 13:30 تا 16:30      
25751 1 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 42 42 فریدون بهنیا 1397/10/23   15:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 11
25751 2 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 38 23 بابک حسین خلج 1397/10/23   15:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25751 3 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 40 40 حمید بهروزی 1397/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25751 4 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 40 27 محمدرضا پاک روان 1397/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25752 1 4 سیستم‌های کنترل خطی و آز پيشنياز: 25742 30 30 امین نوبختی 1397/10/30   15:00 آز: چهارشنبه صبح يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25752 2 4 سیستم‌های کنترل خطی و آز پيشنياز: 25742 30 18 علی رضا فرهادی 1397/10/30   15:00 آز: شنبه عصر شنبه 13:30 تا 16:30 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه4
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25752 3 4 سیستم‌های کنترل خطی و آز پيشنياز: 25742 30 30 امین رضائی زاده 1397/10/30   15:00 آز: سه شنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25752 4 4 سیستم‌های کنترل خطی و آز پيشنياز: 25742 30 30 مریم بابازاده کلورزی 1397/10/30   15:00 آز: یکشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 يکشنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25753 2 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 32 32 مهدی احسان 1397/10/16   15:00 تمرین: سه شنبه 13:30-12 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25753 3 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 34 34 امیر صفدریان 1397/10/16   15:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 21
25753 4 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 53 53 احسان حاجی پور 1397/10/16   15:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    ساختمان ابن سینا: الف 8
25753 5 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 30 28 سیدحمید حسینی 1397/10/16   15:00 حل تمرین: سه شنبه 13-12 شنبه و دوشنبه 12:0 تا 13:30 سه شنبه 12:0 تا 13:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25754 1 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 40 6 مهران جاهد 1397/10/25   09:00 آز: چهارشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 13:30 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25754 2 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 40 11 سعید باقری شورکی 1397/10/24   09:00 آز: چهارشنبه صبح شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25761 1 3 الکترونیک آنالوگ پيشنياز: 25744   32 سیدمجتبی عطاردی 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25762 1 3 میدانها و امواج پيشنياز: 25733   49 مهدی احمدی بروجنی 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    ساختمان ابن سینا: الف 19
25763 1 3 مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25751   7 فرید آشتیانی مفردطهرانی 1397/10/19   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25764 1 3 مدارهای مخابراتی پيشنياز: 25761و 25751   45 علی فتوت احمدی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25765 1 3 پردازش سیگنالهای دیجیتال پيشنياز: 25742 60 26 محمدباقر شمس الهی 1397/10/30   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25766 1 3 مایکروویو و آنتن‌ها پيشنياز: 25762   22 فروهر فرزانه 1397/10/24   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25770 1 1 اخلاق مهندسی و محیط زیست پيشنياز: 25700 40 40 علی فتوت احمدی 1397/10/23   09:00 سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25770 2 1 اخلاق مهندسی و محیط زیست پيشنياز: 25700 40 32 محمدمهدی نایبی 1397/10/23   09:00 يکشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25770 3 1 اخلاق مهندسی و محیط زیست پيشنياز: 25700 40 40 امیر صفدریان 1397/10/19   09:00 شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25771 1 3 طراحی سیستمهای میکرو پروسسوری پيشنياز: 25754   38 خسرو حاج صادقی 1397/10/20   15:00 يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25772 1 3 اصول ادوات حالت جامد پيشنياز: 24012و 25721   14 رحیم فائز 1397/10/15   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25773 1 3 فیلتر و سنتز مدار پيشنياز: 25744   25 سیروس صدوقی 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25774 1 3 مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25744   3 محمود تابنده 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25780 1 1 پروژه کارشناسی ۱    22 22 امین خواصی    سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25780 2 1 پروژه کارشناسی ۱    22 22 مهدی فردمنش    سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25780 3 1 پروژه کارشناسی ۱    22 22 علی فتوت احمدی    يکشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25780 4 1 پروژه کارشناسی ۱    22 21 محمد معماریان    يکشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25780 5 1 پروژه کارشناسی ۱    22 7 فرید آشتیانی مفردطهرانی    شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25780 6 1 پروژه کارشناسی ۱    22 22 فریدون بهنیا    دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه5
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25780 7 1 پروژه کارشناسی ۱    16 16 ترانه اقلیدس    دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25785 1 3 سیستمهای تولید انرژی الکتریکی پيشنياز: 25741   11 علی عباس پورطهرانی فرد 1397/10/17   09:00 حل تمرین: شنبه و دوشنبه 18-16:30 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25786 1 3 حفاظت سیستمهای قدرت پيشنياز: 25782   19 همایون حائری 1397/10/26   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25790 1 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 24 24 بابک حسین خلج    سه شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25790 2 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 24 13 بیژن رشیدیان    يکشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25792 1 3 کنترل مدرن پيشنياز: 25871و 25752   18 ناصر ساداتی 1397/10/24   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25798 1 3 ادوات حالت جامد پيشنياز: 25772     رضا سروری 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع مشترک در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه6
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25213 1 3 الکترونیک صنعتی پيشنياز: 25061و 25032يا 25741و 25744   17 محمدرضا ذوالقدری 1397/10/19   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25566 1 0 سیستم‌های عامل پيشنياز: 25533   10 ایمان غلام پور 1397/10/18   09:00 3 واحدی اخذ شود. يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه7
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25089 1 3 روش‌های عددی بهینه‌سازی      27 مسعود بابائی زاده مالمیری 1397/10/30   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25100 1 3 مباحث ویژه در سیستم‌های مخابراتی      5 فریدون بهنیا 1397/10/17   09:00 رادارهای پسیو شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25110 1 3 مسائل مخصوص در مخابرات پيشنياز: 25148   1 جواد صالحی 1397/10/27   15:00 سیگنال های مخابرات کوانتومی يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25120 1 3 مسائل ویژه در مخابرات    47 47 محمد علی مداح علی 1397/10/15   09:00 مبانی تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها اولویت ثبت نام با دانشجویان دانشکده مهندسی برق است شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 3
25120 2 3 مسائل ویژه در مخابرات      6 محمد معماریان 1397/10/18   09:00 محیط های لایه ای يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25126 1 3 ریاضیات رمزنگاری        جواد مهاجری 1397/10/15   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25128 1 3 تئوری اطلاعات و کدینگ پيشنياز: 25111   20 مهتاب میرمحسنی 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25129 1 3 تئوری کدینگ      2 معصومه نصیری کناری 1397/10/19   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25133 1 3 حلقه‌های قفل فاز و ترکیب‌کننده‌های فرکانس پيشنياز: 25148   1 علی بنائی 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25135 1 3 لیزر و کریستال‌های فوتونی پيشنياز: 25223و 25141   4 محمود اکبری 1397/10/16   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25139 1 3 نهان‌سازی اطلاعات پيشنياز: 25155يا 25181     شاهرخ قائم مقامی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25140 1 0 مباحثی در کمونیکاسیون پيشنياز: 22061و 25111يا 25114   27 محمد علی مداح علی 1397/10/22   15:00 مبانی یادگیری ماشین - 3 واحدی اخذ شود. شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25149 1 3 آنتن‌های پیشرفته پيشنياز: 25144   2 مهدی احمدی بروجنی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 21
25151 1 3 تئوری ‌الکترومغناطیس ‌پیشرفته پيشنياز: 25042   5 امیراحمد شیشه گر 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25156 1 3 پردازش علائم دیجیتال ۲ پيشنياز: 25155     فرخ علیم مروستی 1397/10/20   15:00 يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25161 1 3 فیلترهای وفقی پيشنياز: 25155   6 مسعود بابائی زاده مالمیری 1397/10/16   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25165 1 3 رمزنگاری      2 محمدرضا عارف 1397/10/26   09:00 دوشنبه 7:30 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25166 1 3 تئوری آشکارسازی پيشنياز: 25181   7 محمدمهدی نایبی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25167 1 3 شبکه‌های مخابرات داده‌ها پيشنياز: 25112   38 محمدرضا پاک روان 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25168 1 3 پردازش علائم آرایه‌ای پيشنياز: 25155   3 محمد فخار زاده جهرمی 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 21
25169 1 3 مخابرات نوری آماری      2 جواد صالحی 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25179 1 3 کد‌گذاری فضا-زمان پيشنياز: 25763   4 حمید بهروزی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25181 1 3 فرآیندهای تصادفی پيشنياز: 25111همنياز: 25162   2 محمدحسن باستانی 1397/10/24   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25189 1 3 تئوری اطلاعات شبکه پيشنياز: 25128   5 امین امین زاده گوهری 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25190 1 2 سمینار مخابرات      12 محمود اکبری    يکشنبه 9:0 تا 11:0      
25193 1 3 مخابرات ماهواره‌ای پيشنياز: 25111   4 فروهر فرزانه 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25194 1 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته      3 محمدصالح تواضعی 1397/10/17   09:00 دانشجویان کنترل شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه8
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25194 2 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته      3 خشایار مهرانی 1397/10/15   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25197 1 3 اصول سیستم‌های رادار پيشنياز: 25111   5 محمدحسن باستانی 1397/10/19   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25229 1 3 مدارهای مجتمع میکروویو پيشنياز: 25214   3 علی مدی 1397/10/20   15:00 يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25231 1 3 تئوری ‌و تکنولوژی‌ ساخت قطعات ‌الکترونیکی      11 بیژن رشیدیان 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25234 1 3 فیزیک حالت جامد پیشرفته      3 رضا سروری 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25239 1 3 الکترونیک نوری پيشنياز: 25042   10 زهرا کاوه وش 1397/10/17   15:00 شنبه و دوشنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25243 1 3 انتقال کوانتمی      1 رحیم فائز 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25253 1 3 طراحی مدارهای CMOS 1 پيشنياز: 25761   13 مهرداد شریف بختیار 1397/10/19   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25262 1 3 الکترونیک دیجیتال پيشنياز: 25032   4 محمد شریف خانی 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25268 1 3 مکانیک کوانتومی کاربردی      10 بهزاد رجائی سلماسی 1397/10/15   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25275 1 1 آز طراحی مدارهای مجتمع    20 7 علی مدی    پنجشنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25290 1 2 سمینار فوق‌لیسانس ‌الکترونیک      3 بیژن رشیدیان    دانشجویان ادوات سه شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25290 2 2 سمینار فوق‌لیسانس ‌الکترونیک      3 سیدمجتبی عطاردی    دانشجویان مدار سه شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25292 1 3 طراحی مدارهای الکترونیک برای شرایط سخت همنياز: 25253   3 حمید موحدیان عطار 1397/10/22   15:00 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25293 1 3 طراحیRFIC پیشرفته پيشنياز: 25271   1 امین قاسم صفریان 1397/10/23   09:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25309 1 3 قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی پيشنياز: 25114   7 محمود فتوحی فیروزآباد 1397/10/16   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25334 1 3 سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی پيشنياز: 25782   6 امیر صفدریان 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    ساختمان ابن سینا: الف 21
25337 1 3 تجدید ساختار سیستم‌های قدرت پيشنياز: 25311   10 مهدی احسان 1397/10/30   09:00 حل تمرین: یکشنبه 13-12 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 يکشنبه 12:0 تا 13:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25338 1 3 دینامیک سیستم‌های قدرت ۱ پيشنياز: 25333و 25311يا 25326   5 مصطفی پرنیانی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25340 1 0 مسائل مخصوص در قدرت پيشنياز: 25333   5 احسان حاجی پور 1397/10/17   09:00 حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت - 3 واحدی اخذ شود. شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
25351 1 3 کیفیت توان      2 حسین مختاری 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25363 1 3 الکترونیک قدرت ۱ پيشنياز: 25213   1 محمدرضا ذوالقدری 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25364 1 3 الکترونیک قدرت ۲ پيشنياز: 25363   10 شهریار کابلی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25365 1 3 کنترل ماشین‌های الکتریکی AC پيشنياز: 25781   2 فرزاد تهامی 1397/10/15   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25368 1 3 مباحث ویژه قدرت      7 سیدهاشم اورعی میرزمانی 1397/10/18   09:00 تحلیل هارمونیک يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25390 1 2 سمینار کارشناسی‌ارشد قدرت      21 علی محمد رنجبر    سه شنبه 13:0 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25420 1 0 مباحث ویژه در کنترل      7 امین رضائی زاده 1397/10/15   09:00 سیستم های چند عامل 3 واحدی اخذ شود. شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه9
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25426 1 3 کنترل بهینه پيشنياز: 25431   4 ناصر ساداتی 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25451 1 3 کنترل ربات ۱ پيشنياز: 25431   5 مهرزاد پورمحمد نامور 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25453 1 3 سیستم های کنترل شبکه ای      1 علی رضا فرهادی 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25477 1 3 کنترل چند متغیره پيشنياز: 25431   4 امین نوبختی 1397/10/27   15:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25479 1 3 کنترل غیرخطی پيشنياز: 25411   7 مریم بابازاده کلورزی 1397/10/15   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25490 1 2 سمینار کارشناسی‌ارشد کنترل      13 امین نوبختی    يکشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25535 1 3 ساختار پیشرفته کامپیوتر پيشنياز: 25754همنياز: 25771   5 محمد رضا موحدین 1397/10/26   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25537 1 3 برنامه‌نویسی و ساختارهای موازی پيشنياز: 25754و 25777 40 10 متین هاشمی 1397/10/19   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    ساختمان ابن سینا: الف 8
25538 1 3 یادگیری آماری پيشنياز: 25732   10 نرجس الهدی محمدزاده 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25549 1 3 سیستم‌های فازی      16 سعید باقری شورکی 1397/10/17   15:00 شنبه و دوشنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25561 1 3 طراحی سیستمهای مجتمع خیلی فشرده دیجیتال      2 خسرو حاج صادقی 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25570 1 3 مسائل مخصوص در سیستم‌های دیجیتال      24 صابر صالح کلیبر 1397/10/18   09:00 استنتاج علی يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
25610 1 3 مباحثی ‌ویژه ‌در مهندسی ‌پزشکی      5 علی قاضی زاده 1397/10/15   09:00 مباحث روز در علوم اعصاب سیستم و رفتاری شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25620 1 3 مسایل مخصوص در مهندسی پزشکی    38 38 عمادالدین فاطمی زاده 1397/10/16   09:00 یادگیری عمیق، https://goo.gl/uZebHW يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25623 1 3 بیواینسترومنت      6 مهران جاهد 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25635 1 3 مدل‌سازی عصبی      26 بیژن وثوقی وحدت 1397/10/25   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25644 1 3 تجزیه های تانسوری      4 سپیده حاجی پور ساردوئی 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25810 1 0 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد      69 خشایار مهرانی            
25822 1 3 فرآیندهای تصادفی تنک      1 آرش امینی 1397/10/15   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25823 1 3 رمزنگاری مشبکه مبنا پيشنياز: 25165يا 22814   1 ترانه اقلیدس 1397/10/19   09:00 شنبه و چهار شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25828 1 3 مدل‌سازی تصادفی در شبکه‌های مخابراتی همنياز: 25181   2 فرید آشتیانی مفردطهرانی 1397/10/17   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25836 1 3 نور موجبری پيشنياز: 25762   4 امین خواصی 1397/10/30   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25839 1 3 جنگ الکترونیک ۲ پيشنياز: 25117   2 محمدمهدی نایبی 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع دکترا در نیمسال اول 98-1397 تاریخ:1397/6/19 صفحه10
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25000 1 0 امتحان جامع دکترا پيشنياز: 31990   26 خشایار مهرانی            
25034 1 0 پیشنهاد پژوهشی      2 خشایار مهرانی            
25638 1 3 ‍پردازش علائم بیولوژیک ۲ پيشنياز: 25633   3 محمدباقر شمس الهی 1397/10/18   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25900 1 0 رساله دکتری پيشنياز: 25000   37 خشایار مهرانی            
25TA0 1 3 دستیار آموزشی      30 خشایار مهرانی