لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه1
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25007 1 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12   محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک شنبه 13:0 تا 16:0      
25007 2 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12   محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25007 3 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12   محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25091 1 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   مهدی فرخی 1398/03/28   15:30 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 2 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   سید امیر حسینی 1398/03/28   15:30 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 3 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   نیلوفر احمدی پور 1398/03/28   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 4 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   زهرا موسوی 1398/03/28   15:30 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 5 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   نیما حضرت حسینی 1398/03/28   15:30 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25091 6 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   اشکان اولیایی 1398/03/28   15:30 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 21
25091 7 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   صادق محسن زاده هدش 1398/03/28   15:30 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 11
25091 8 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   ایمان علی بیگی 1398/03/28   15:30 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 19
25093 1 3 مبانی مهندسی برق ۲ پيشنياز: 25091 30   فاطمه زارع 1398/03/28   15:30 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    ساختمان ابن سینا: الف 22
25093 2 3 مبانی مهندسی برق ۲ پيشنياز: 25091 30   خدیجه موسوی 1398/03/28   15:30 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    ساختمان ابن سینا: الف 25
25123 1 3 مبانی اپتیک پيشنياز: 25042     خشایار مهرانی 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25205 1 1 آز الکترونیک صنعتی همنياز: 25213 8   فرزاد تهامی    يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25205 2 1 آز الکترونیک صنعتی همنياز: 25213 8   فرزاد تهامی    چهار شنبه 13:0 تا 16:0      
25615 1 0 مباحثی منتخب در مهندسی برق    40   سیدهاشم اورعی میرزمانی 1398/03/26   09:00 مباحثی در کارآفرینی و اقتصاد مهندسی-3 واحدی اخذ شود. يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25701 1 1 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25763 8   فرید آشتیانی مفردطهرانی    شنبه 13:0 تا 16:0      
25701 2 1 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25763 8   فرید آشتیانی مفردطهرانی    يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25701 3 1 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25763 8   فرید آشتیانی مفردطهرانی    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25702 1 1 آز مایکروویو و آنتن‌ها پيشنياز: 25766 8   علی بنائی    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25702 2 1 آز مایکروویو و آنتن‌ها پيشنياز: 25766 8   علی بنائی    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25702 3 1 آز مایکروویو و آنتن‌ها پيشنياز: 25766 8   علی بنائی    چهار شنبه 13:0 تا 16:0      
25705 1 1 آز مدارهای مخابراتی همنياز: 25764 10   علی مدی    سه شنبه 13:0 تا 16:0      
25705 2 1 آز مدارهای مخابراتی همنياز: 25764 10   علی مدی    چهار شنبه 13:0 تا 16:0      
25706 1 1 آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25774 12   خسرو حاج صادقی    يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25706 2 1 آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25774 12   خسرو حاج صادقی    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه2
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25706 3 1 آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25774 12   خسرو حاج صادقی    سه شنبه 13:0 تا 16:0      
25710 1 3 مباحث ویژه در مهندسی برق        علی قاضی زاده احسائی 1398/03/27   09:00 مبانی علوم اعصاب شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    ساختمان ابن سینا: الف 19
25711 1 4 اصول مهندسی برق و آزمایشگاه    40   امیر صفدریان 1398/03/27   09:00 آز: شنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25712 1 1 آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی ۲ همنياز: 25781 6   معین قدردان    سه شنبه 13:0 تا 16:0      
25712 2 1 آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی ۲ همنياز: 25781 6   شهرداد رئیس پارسی    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25713 1 1 آزمایشگاه عایق‌ها و فشار قوی همنياز: 25783 4   شهرداد رئیس پارسی    چهار شنبه 13:0 تا 16:0      
25715 1 1 آزمایشگاه کنترل مدرن همنياز: 25792 9   علی رضا فرهادی    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25716 1 1 آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی پيشنياز: 25782 9   سیدحمید حسینی    شنبه 13:0 تا 16:0      
25719 1 1 آزمایشگاه پیشرفته برنامه نویسی پيشنياز: 25754 20   متین هاشمی    مخصوص دانشجویان دیجیتال - در ترم پاییز ارائه نخواهد شد سه شنبه 16:30 تا 19:30      
25721 1 4 مدارهای آنالوگ و آزمایشگاه پيشنياز: 25711همنياز: 22034 30   امین قاسم صفریان 1398/04/01   09:00 آز: سه شنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 سه شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25721 2 4 مدارهای آنالوگ و آزمایشگاه پيشنياز: 25711همنياز: 22034 30   محمد فخار زاده جهرمی 1398/04/01   09:00 آز: چهارشنبه صبح يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25721 3 4 مدارهای آنالوگ و آزمایشگاه پيشنياز: 25711همنياز: 22034 30   حمید موحدیان عطار 1398/04/01   09:00 آز: یکشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 يکشنبه 13:0 تا 16:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25721 4 4 مدارهای آنالوگ و آزمایشگاه پيشنياز: 25711همنياز: 22034 30   رحیم فائز 1398/04/01   09:00 آز: چهارشنبه عصر شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0 چهار شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25721 5 4 مدارهای آنالوگ و آزمایشگاه پيشنياز: 25711همنياز: 22034 30   امیرحسین راسخ 1398/04/01   09:00 آز: دوشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 13:0 تا 16:0    ساختمان ابن سینا: الف 16
25722 1 1 آزمایشگاه حفاظت سیستمهای قدرت همنياز: 25786 4   نیما فرزین    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25723 1 1 آزمایشگاه سیستم‌های میکروپروسسوری پيشنياز: 25771 10   متین هاشمی    يکشنبه 16:30 تا 19:30      
25727 1 1 آزمایشگاه مهندسی پزشکی همنياز: 25725و 25724 18   مهران جاهد    اولویت با دانشجویان م.پزشکی چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25729 1 3 هوش مصنوعی و محاسبات زیستی پيشنياز: 25742و 25732 30   سپیده حاجی پور ساردوئی 1398/03/25   09:00 اولویت دانشجویان م.پزشکی شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25731 1 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 25721و 22034     سیروس صدوقی 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25732 1 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016همنياز: 25733يا 25731 30   سید محمد کرباسی 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25732 2 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016همنياز: 25733يا 25731 30   محمدمهدی نایبی 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25732 3 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016همنياز: 25733يا 25731 30   فرید آشتیانی مفردطهرانی 1398/03/27   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25732 4 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016همنياز: 25733يا 25731 30   مهتاب میرمحسنی 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25733 1 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 20   محمد معماریان 1398/04/02   15:30 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25733 2 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 20   امین خواصی 1398/04/02   15:30 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25735 1 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034     مهدی احمدی بروجنی 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25736 1 3 کاربرد مدارهای الکترونیکی در پزشکی پيشنياز: 25724و 25744 24   مهدی فردمنش 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 301
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه3
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25737 1 3 مقدمه ای بر یادگیری ماشین پيشنياز: 25732 30   سیدجمال الدین گلستانی 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25737 2 3 مقدمه ای بر یادگیری ماشین پيشنياز: 25732 30   نرجس الهدی محمدزاده 1398/03/27   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25739 1 1 آز برنامه نویسی پایتون پيشنياز: 25754 10   متین هاشمی    دوشنبه 16:30 تا 19:30      
25741 1 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 30   احسان حاجی پور 1398/03/26   15:30 آز: دوشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 دوشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25741 2 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 30   شهریار کابلی 1398/03/26   15:30 آز: سه شنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 سه شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25741 3 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 30   محمدرضا ذوالقدری 1398/03/26   15:30 آز: یکشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 يکشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25741 4 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 30   فرزاد تهامی 1398/03/26   15:30 آز: چهارشنبه عصر - حل تمرین: چهارشنبه 13-12 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25742 1 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها پيشنياز: 25735و 25731 30   حمید بهروزی 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25742 2 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها پيشنياز: 25735و 25731 30   مهرزاد پورمحمد نامور 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25742 3 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها پيشنياز: 25735و 25731 30   بابک حسین خلج 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25742 4 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها پيشنياز: 25735و 25731 30   حمید کربلائی آقاجان 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25742 5 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها پيشنياز: 25735و 25731 30   آرش امینی 1398/03/22   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25743 1 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 40153و 25721 40   محمود تابنده 1398/03/26   09:00 آز: یکشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 يکشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25744 1 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 31   زهرا کاوه وش 1398/04/03   09:00 آز: چهارشنبه صبح شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25744 2 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 31   علی فتوت احمدی 1398/03/27   09:00 آز: چهارشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25745 1 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 25   سیروس صدوقی 1398/03/22   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25745 2 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 25   امین امین زاده گوهری 1398/04/02   09:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25746 1 1 آز یادگیری و بینایی ماشین پيشنياز: 25732و 25742همنياز: 25737 10   نرجس الهدی محمدزاده    اولویت با دانشجویان دیجیتال يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25751 1 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732     فریدون بهنیا 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25752 1 4 سیستم‌های کنترل خطی و آز پيشنياز: 25742 28   مریم بابازاده کلورزی 1398/03/27   09:00 آز: چهارشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25752 2 4 سیستم‌های کنترل خطی و آز پيشنياز: 25742 28   امین رضائی زاده 1398/04/01   15:30 آز: یکشنبه عصر شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0 يکشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25752 3 4 سیستم‌های کنترل خطی و آز پيشنياز: 25742 28   علی رضا فرهادی 1398/03/26   09:00 آز: شنبه عصر شنبه 13:0 تا 16:0 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25753 1 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 21   امیر صفدریان 1398/03/29   15:30 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25753 2 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 21   سیدحمید حسینی 1398/03/29   15:30 حل تمرین: دوشنبه 13-12 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25753 3 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 21   احسان حاجی پور 1398/03/29   15:30 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25753 4 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 16   علی محمد رنجبر 1398/03/29   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25754 1 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 40   محمد رضا موحدین 1398/03/22   09:00 آز: شنبه عصر شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0 شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه4
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25754 2 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 40   مهران جاهد 1398/03/27   09:00 آز: چهارشنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25754 3 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 40   متین هاشمی 1398/04/04   09:00 آز: دوشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 13:0 تا 16:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25754 4 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 40   حمید موحدیان عطار 1398/04/04   09:00 آز: سه شنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 13:0 تا 16:0    ساختمان ابن سینا: الف 22
25755 1 3 ساختار داده و الگوریتم همنياز: 25537     صابر صالح کلیبر 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25756 1 3 بهینه سازی محدب پيشنياز: 25735     مریم بابازاده کلورزی 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    ساختمان ابن سینا: الف 19
25761 1 3 الکترونیک آنالوگ پيشنياز: 25744 30   امین قاسم صفریان 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25761 2 3 الکترونیک آنالوگ پيشنياز: 25744 30   سیدمجتبی عطاردی 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25762 1 3 میدانها و امواج پيشنياز: 25733 20   بهزاد رجائی سلماسی 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 2
25762 2 3 میدانها و امواج پيشنياز: 25733 20   محمود اکبری 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25763 1 3 مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25751 20   محمدحسن باستانی 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25763 2 3 مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25751 20   جواد صالحی 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25764 1 3 مدارهای مخابراتی پيشنياز: 25761و 25751     فروهر فرزانه 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25765 1 3 پردازش سیگنالهای دیجیتال پيشنياز: 25742 35   مسعود بابائی زاده مالمیری 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25766 1 3 مایکروویو و آنتن‌ها پيشنياز: 25762 18   محمود اکبری 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25766 2 3 مایکروویو و آنتن‌ها پيشنياز: 25762 18   محمد معماریان 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25770 1 1 اخلاق مهندسی و محیط زیست پيشنياز: 25700 40   محمدمهدی نایبی 1398/03/30   15:30 يکشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25770 2 1 اخلاق مهندسی و محیط زیست پيشنياز: 25700 40   ابراهیم آزادگان 1398/03/20   09:00 شنبه 15:0 تا 16:30      
25771 1 3 طراحی سیستمهای میکرو پروسسوری پيشنياز: 25754     خسرو حاج صادقی 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25772 1 3 اصول ادوات حالت جامد پيشنياز: 24012و 25721     رضا سروری 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25773 1 3 فیلتر و سنتز مدار پيشنياز: 25744     سیروس صدوقی 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25774 1 3 مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25744     سعید باقری شورکی 1398/03/25   15:30 شنبه و دوشنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25776 1 3 طراحی سیستمهای مبتنی بر FPGA/ASIC پيشنياز: 25754 40   خسرو حاج صادقی 1398/03/27   09:00 اولویت با دانشجویان دیجیتال شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25780 1 1 پروژه کارشناسی ۱    16   بیژن رشیدیان    يکشنبه 18:0 تا 19:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25780 2 1 پروژه کارشناسی ۱    24   محمد فخار زاده جهرمی    يکشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25780 3 1 پروژه کارشناسی ۱    24   محمد معماریان    شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25781 1 3 تبدیل انرژی الکتریکی ۲ پيشنياز: 25741     سیدهاشم اورعی میرزمانی 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25782 1 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۲ پيشنياز: 25753     مصطفی پرنیانی 1398/04/02   09:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه5
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25784 1 3 تاسیسات الکتریکی پيشنياز: 25753     فرحبخش سیف 1398/03/27   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25790 1 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 22   بابک حسین خلج    شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25790 2 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 22   فرید آشتیانی مفردطهرانی    شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25790 3 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 22   بهزاد رجائی سلماسی    يکشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25790 4 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 22   مهران جاهد    دوشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25790 5 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 22   مهدی فردمنش    سه شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25790 6 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 22   حمید بهروزی    يکشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25790 7 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 22   بیژن وثوقی وحدت    سه شنبه 13:0 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25791 1 3 کنترل صنعتی پيشنياز: 25752     امین نوبختی 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25792 1 3 کنترل مدرن پيشنياز: 25871و 25752     ناصر ساداتی 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25793 1 3 کنترل دیجیتال پيشنياز: 25752     محمد حائری 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25871 1 3 جبر خطی پيشنياز: 22016     محمدصالح تواضعی 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع مشترک در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه6
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25213 1 3 الکترونیک صنعتی پيشنياز: 25061و 25032يا 25741و 25744     حسین مختاری 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25778 1 3 سیستم‌های نهفته بی‌درنگ پيشنياز: 25777و 25771     ایمان غلام پور 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 301
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه7
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25087 1 1 مباحث ویژه کاربردی-آزمایشگاهی    16   احمد رضا وفائی    آزمایشگاه طراحی فرستنده شبکه محلی بی سیم سه شنبه 13:0 تا 16:0      
25100 1 3 مباحث ویژه در سیستم‌های مخابراتی        حمید کربلائی آقاجان 1398/03/25   09:00 علوم اعصاب: یادگیری، حافظه و شناخت شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25113 1 3 مخابرات پیشرفته پيشنياز: 25181و 25112     معصومه نصیری کناری 1398/04/03   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25133 1 3 حلقه‌های قفل فاز و ترکیب‌کننده‌های فرکانس پيشنياز: 25148     علی فتوت احمدی 1398/04/01   15:30 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25137 1 3 جداسازی کور منابع و نمایش تنک سیگنال‌ها        مسعود بابائی زاده مالمیری 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25138 1 3 فشرده‌سازی داده‌ها        فرخ علیم مروستی 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25156 1 3 پردازش علائم دیجیتال ۲ پيشنياز: 25155     فرخ علیم مروستی 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25159 1 3 پردازش صحبت پيشنياز: 25155     شاهرخ قائم مقامی 1398/03/30   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25162 1 3 تخمین طیف پيشنياز: 25155همنياز: 25181     محمدحسن باستانی 1398/03/27   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25163 1 3 تئوری تخمین        محمدرضا عارف 1398/03/22   09:00 چهار شنبه 7:30 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25167 1 3 شبکه‌های مخابرات داده‌ها پيشنياز: 25112     محمدرضا پاک روان 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25171 1 3 شبکه‌های مخابرات نوری        جواد صالحی 1398/03/30   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25172 1 3 رمزنگاری پیشرفته پيشنياز: 25165     محمود سلماسی زاده 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25173 1 3 امنیت در سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری        جواد مهاجری 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25174 1 3 شبکه مخابرات داده پیشرفته پيشنياز: 25167     محمدرضا پاک روان 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25181 1 3 فرآیندهای تصادفی پيشنياز: 25111همنياز: 25162     فریدون بهنیا 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25182 1 3 طراحی ‌مدارهای فعال ‌مایکروویو پيشنياز: 25153     علی بنائی 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 17:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25186 1 3 روش‌های ‌عددی ‌در الکترومغناطیس پيشنياز: 25141     امیراحمد شیشه گر 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25190 1 2 سمینار مخابرات    15   بابک حسین خلج    دوشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25190 2 2 سمینار مخابرات        ترانه اقلیدس    دوشنبه 8:30 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25190 3 2 سمینار مخابرات    15   معصومه نصیری کناری    شنبه 8:30 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25192 1 3 پردازش زمان-فرکانس پيشنياز: 25155     محمدباقر شمس الهی 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25251 1 3 اصول ابررسانایی        مهدی فردمنش 1398/03/30   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25252 1 3 طراحی مدارهای مبدل داده پيشنياز: 25033     محمد شریف خانی 1398/03/22   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25265 1 3 مسائل مخصوص در ادوات الکترونیک        بیژن رشیدیان 1398/04/02   09:00 روشها و فرایندهای پیشرفته برای ساخت ادوات میکرونانوالکترونیک يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25269 1 3 ادوات حالت جامد پیشرفته پيشنياز: 25268و 25234     بیژن رشیدیان 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25271 1 3 مدارهای مجتمع RF پيشنياز: 25148و 25253     مهرداد شریف بختیار 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه8
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25276 1 3 شبیه‌سازی ادوات نیمه‌هادی        رحیم فائز 1398/04/01   15:30 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25277 1 3 ادوات اسپینترونیک        رحیم فائز 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25278 1 3 تقویت‌کننده‌های توان مجتمع        علی مدی 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25279 1 3 سیستمهای آرایه فازی پيشنياز: 25764     محمد فخار زاده جهرمی 1398/03/30   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25310 1 0 مسائل ویژه در قدرت        علی عباس پورطهرانی فرد 1398/04/03   09:00 (انرژی هسته ای - تکنولوژی اقتصادی و ایمنی) - مخصوص دانشجویان ارشد و دکترا، دانشجویان سال آخر کارشناسی با اجازه درس استاد شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25325 1 3 طراحی ماشین‌های الکتریکی پيشنياز: 25062     زهرا نصیری قیداری 1398/04/01   15:30 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25332 1 3 طراحی اجزای مبدلهای الکترونیک قدرت پيشنياز: 25213     شهریار کابلی 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25339 1 3 قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت‌ پيشنياز: 25333     محمود فتوحی فیروزآباد 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25348 1 3 بررسی و شناخت انرژی‌های نو    25   علی عباس پورطهرانی فرد 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25355 1 3 بهره‌برداری ‌از سیستم‌های ‌قدرت پیشرفته پيشنياز: 25333     سیدحمید حسینی 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25366 1 3 سیستم‌های انتقال دی سی وای سی انعطاف‌پذیر        مصطفی پرنیانی 1398/03/30   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25367 1 3 مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت پيشنياز: 25363     محمدرضا ذوالقدری 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0      
25390 1 2 سمینار کارشناسی‌ارشد قدرت        امیر صفدریان    چهار شنبه 13:0 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25394 1 3 مبدل‌های تشدیدی و کلیدزنی نرم پيشنياز: 25363     فرزاد تهامی 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25398 1 3 برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت پيشنياز: 25333     مهدی احسان 1398/03/21   09:00 حل تمرین: سه شنبه 13-12 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25443 1 3 شبکه‌های عصبی پيشنياز: 25411     سعید باقری شورکی 1398/04/03   09:00 فقط دانشجویان ارشد و دکترا شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25448 1 3 کنترل تصادفی پيشنياز: 25114     علی رضا فرهادی 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25461 1 3 کنترل مقاوم پيشنياز: 25431     امین رضائی زاده 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25478 1 3 کنترل تطبیقی پيشنياز: 25431     محمدصالح تواضعی 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25481 1 3 کنترل مبتنی ‌بر پیش‌بینی ‌مدل        محمد حائری 1398/04/02   09:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25537 1 3 برنامه‌نویسی و ساختارهای موازی پيشنياز: 25754و 25777     متین هاشمی 1398/03/26   09:00 اولویت با دانشجویان دیجیتال يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    ساختمان ابن سینا: الف 25
25540 1 0 مباحثی‌ در سیستم‌های‌ دیجیتال        صابر صالح کلیبر 1398/03/28   09:00 سیستم های توزیع شده يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25553 1 3 دید کامپیوتری پيشنياز: 25765     نرجس الهدی محمدزاده 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25570 1 3 مسائل مخصوص در سیستم‌های دیجیتال        مهرزاد پورمحمد نامور 1398/03/30   15:30 رویکرد هندسی در سیستمهای دینامیکی يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25576 1 3 تشخیص و تحمل خرابی‌ها        مهران جاهد 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25590 1 2 سمینار فوق‌لیسانس دیجیتال        محمد شریف خانی    ساعت سمینار 20-18 شنبه 18:0 تا 19:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25610 1 3 مباحثی ‌ویژه ‌در مهندسی ‌پزشکی        علی قاضی زاده احسائی 1398/03/25   09:00 مباحث روز در علوم اعصاب سیستم و رفتاری شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه9
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25620 1 3 مسایل مخصوص در مهندسی پزشکی        بابک حسین خلج 1398/03/25   09:00 سیستمهای زیستی شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25625 1 3 تصویربرداری پزشکی پيشنياز: 25051     بیژن وثوقی وحدت 1398/04/04   09:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25630 1 3 مسایل ویژه در مهندسی پزشکی        سپیده حاجی پور ساردوئی 1398/03/20   09:00 پردازش سیگنالهای الکتروانسفالوگرام شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25631 1 3 مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیک        مهران جاهد 1398/03/22   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25633 1 3 پردازش علائم بیولوژیک همنياز: 25155     محمدباقر شمس الهی 1398/03/28   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25636 1 3 اولتراسوند پزشکی        زهرا کاوه وش 1398/03/27   09:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25642 1 3 پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی پيشنياز: 25155     عمادالدین فاطمی زاده 1398/03/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25690 1 2 سمینار کارشناسی‌ارشد مهندسی پزشکی        بیژن وثوقی وحدت    سه شنبه 15:0 تا 17:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25810 1 0 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد        خشایار مهرانی            
25824 1 3 تئوری بازی        فرید آشتیانی مفردطهرانی، مهتاب میرمحسنی 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25826 1 3 حسگری فشرده        آرش امینی 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25832 1 3 پلاسمونیک و فرامواد پيشنياز: 25762     امین خواصی 1398/03/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25835 1 3 فناوری تراهرتز پيشنياز: 25141     مهدی احمدی بروجنی 1398/03/30   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25837 1 3 نور غیرخطی پيشنياز: 25762     خشایار مهرانی 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25838 1 3 ادوات نیم‌رسانا ریزموج و نوری پيشنياز: 25762     فروهر فرزانه 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25841 1 3 آنالیز احتمالاتی در ابعاد بالا پيشنياز: 25732     امین امین زاده گوهری، محمد حسین یاسایی میبدی 1398/03/30   15:30 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 201
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع دکترا در نیمسال دوم 98-1397 تاریخ:1397/10/29 صفحه10
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25000 1 0 امتحان جامع دکترا پيشنياز: 31990     خشایار مهرانی            
25034 1 0 پیشنهاد پژوهشی        خشایار مهرانی            
25273 1 3 مدل‌سازی و طراحی اتصالات در مدارات مجتمع پيشنياز: 25754     رضا سروری 1398/03/25   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25274 1 3 طراحی فیلترهای مجتمع پيشنياز: 25773     سیدمجتبی عطاردی 1398/03/20   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25900 1 0 رساله دکتری پيشنياز: 25000     خشایار مهرانی            
25TA0 1 3 دستیار آموزشی        خشایار مهرانی