برنامه درسی برای نیمسال های آموزشی زیر موجود می باشد:
 
نیمسال دوم، 1398 - 1399

نیمسال اول، 1398 - 1399

نیمسال اول، 1397 - 1398

نیمسال دوم، 1396 - 1397

نیمسال اول، 1396 - 1397

دروس تابستان 1396

نیمسال دوم، 1395 - 1396

نیمسال اول، 1395 - 1396

دروس تابستان 1395

نیمسال دوم، 1394 - 1395

نیمسال اول، 1394 - 1395

نیمسال دوم، 1394 - 1393

نیمسال اول، 1394 - 1393

دروس تابستان 1393

نیمسال دوم، 1393 - 1392

نیمسال اول، 1393 - 1392

دروس تابستان 1392

نیمسال دوم، 1392 - 1391

نیمسال اول، 1392 - 1391

دروس تابستان 1391

نیمسال دوم، 1391 - 1390

نیمسال اول، 1391 - 1390

ترم تابستان، سال تحصیلی 1390

نیمسال دوم، 1390-1389

نیمسال اول، 1390-1389

درس وآزمایشگاه های ارائه شده دانشکده برق (تابستان 89 )

  نیمسال دوم ، سال تحصیلی1388-1389 

جدول دروس هماهنگ نیمسال اول  89-88 دانشکده مهندسی برق

جدول دروس هماهنگ نیمسال دوم 88-87 دانشکده مهندسی برق

نیمسال اول، سال تحصیلی 1387-1388 

ترم تابستان، سال تحصیلی 1386-1387

نیمسال دوم، سال تحصیلی 1386-1387

نیمسال اول، سال تحصیلی 1386-1387 

نیمسال دوم، سال تحصیلی 1385-1386

نیمسال اول، سال تحصیلی 1385-1386

...

..

.