لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه1
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25007 1 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12   محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک شنبه 13:0 تا 16:0      
25007 2 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12   محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25007 3 1 آز مبانی مهندسی برق پيشنياز: 25093 12   محمدرضا ذوالقدری    مخصوص دانشجویان مکانیک دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25091 1 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   محمدمهدی کیانی 1398/11/03   15:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0      
25091 2 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   ایمان علی بیگی 1398/11/03   15:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30      
25091 3 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   قاسم سبحانی 1398/11/03   15:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30      
25091 4 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   محمد علی خسروانی 1398/11/03   15:00 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0      
25091 5 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   لادن خالوپور 1398/11/03   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0      
25091 6 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   علی عطایی 1398/11/03   15:00 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0      
25091 7 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   حسن عباسی 1398/11/03   15:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0      
25091 8 3 مبانی مهندسی برق ۱ پيشنياز: 24012و 22016 30   محمد صادقی 1398/11/03   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0      
25093 1 3 مبانی مهندسی برق ۲ پيشنياز: 25091 30   فاطمه زارع 1398/11/03   15:00 شنبه و دوشنبه 16:30 تا 18:0      
25093 2 3 مبانی مهندسی برق ۲ پيشنياز: 25091 30   مهران حاجی آقاپور 1398/11/03   15:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0      
25123 1 3 مبانی اپتیک و فوتونیک پيشنياز: 25733     خشایار مهرانی 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25144 1 3 آنتن‌ها پيشنياز: 25141     مهدی احمدی بروجنی 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25205 1 1 آز الکترونیک صنعتی همنياز: 25213 8   فرزاد تهامی    شنبه 13:0 تا 16:0      
25205 2 1 آز الکترونیک صنعتی همنياز: 25213 8   فرزاد تهامی    چهار شنبه 13:0 تا 16:0      
25403 1 1 آز کنترل پيشنياز: 25411 16   علی رضا فرهادی    دانشجویانی که در این آزمایشگاه ثبت نام می کنند می بایست در درس سیستم های کنترل خطی آقای دکتر فرهادی نیز ثبت نام نمایند. شنبه 13:0 تا 16:0      
25411 1 3 سیستم‌های کنترل خطی پيشنياز: 25742 28   مریم بابازاده کلورزی 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30      
25411 2 3 سیستم‌های کنترل خطی پيشنياز: 25742 28   ناصر ساداتی 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25411 3 3 سیستم‌های کنترل خطی پيشنياز: 25742 28   امین رضائی زاده 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25411 4 3 سیستم‌های کنترل خطی پيشنياز: 25742 28   علی رضا فرهادی 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25615 1 0 مباحثی منتخب در مهندسی برق    35   سیدهاشم اورعی میرزمانی 1398/10/24   09:00 مباحثی در کارآفرینی و اقتصاد مهندسی 3 واحدی اخذ شود. يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25701 1 1 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25763 8   فرید آشتیانی مفردطهرانی    يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25701 2 1 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25763 8   فرید آشتیانی مفردطهرانی    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25705 1 1 آز مدارهای مخابراتی همنياز: 25764 12   علی مدی    سه شنبه 13:0 تا 16:0      
25705 2 1 آز مدارهای مخابراتی همنياز: 25764 12   علی مدی    چهار شنبه 13:0 تا 16:0      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه2
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25706 1 1 آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25774 12   خسرو حاج صادقی    يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25707 1 1 آزمایشگاه کنترل صنعتی پيشنياز: 25791 9   مریم بابازاده کلورزی    يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25712 1 1 آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی ۲ همنياز: 25781 6   معین قدردان    چهار شنبه 13:0 تا 16:0      
25712 2 1 آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی ۲ همنياز: 25781 6   شهرداد رئیس پارسی    سه شنبه 13:0 تا 16:0      
25715 1 1 آزمایشگاه کنترل مدرن همنياز: 25792 9   علی رضا فرهادی    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25716 1 1 آزمایشگاه سیستمهای انرژی الکتریکی پيشنياز: 25782 9   سیدحمید حسینی    شنبه 13:0 تا 16:0      
25720 1 0 آشنایی با مهندسی برق    2 2 محمدمهدی نایبی    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25720 2 0 آشنایی با مهندسی برق    2 2 مهرداد شریف بختیار    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25720 3 0 آشنایی با مهندسی برق    3 3 بابک حسین خلج    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25720 4 0 آشنایی با مهندسی برق    5 5 سیدهاشم اورعی میرزمانی    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25720 5 0 آشنایی با مهندسی برق    6 6 علی فتوت احمدی    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25720 6 0 آشنایی با مهندسی برق    2 2 محمدرضا پاک روان    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25720 7 0 آشنایی با مهندسی برق    1 1 امین قاسم صفریان    چهار شنبه 9:0 تا 12:0      
25721 1 4 مدارهای آنالوگ و آزمایشگاه پيشنياز: 25711همنياز: 22034 40   رضا سروری 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 يکشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25722 1 1 آزمایشگاه حفاظت سیستمهای قدرت همنياز: 25786 4   نیما فرزین    دوشنبه 13:0 تا 16:0      
25723 1 1 آزمایشگاه سیستم‌های میکروپروسسوری پيشنياز: 25771 10   خسرو حاج صادقی    سه شنبه 13:0 تا 16:0      
25724 1 3 اصول مهندسی پزشکی همنياز: 25742     علی قاضی زاده احسائی 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0      
25725 1 3 فیزیولوژی        سهراب حاجی زاده 1398/10/23   09:00 دوشنبه 13:30 تا 16:30      
25726 1 3 بیوسنسورها پيشنياز: 25733همنياز: 25724و 25744 25   مهدی فردمنش 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25727 1 1 آزمایشگاه مهندسی پزشکی همنياز: 25725و 25724 18   مهران جاهد    چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25728 1 3 مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های عصبی عضلانی پيشنياز: 25752همنياز: 25725     مهران جاهد 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25731 1 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 22034و 25759يا 22034و 25721 30   مهتاب میرمحسنی 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0      
25731 2 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 22034و 25759يا 22034و 25721 30   محمدباقر شمس الهی 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25731 3 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 22034و 25759يا 22034و 25721 30   سیروس صدوقی 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0      
25731 4 3 تئوری مدارهای الکتریکی پيشنياز: 22034و 25759يا 22034و 25721 30   سیدحمید حسینی 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25732 1 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016 35   فرید آشتیانی مفردطهرانی 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25732 2 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016 35   آرش امینی 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه3
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25732 3 3 آمار و احتمال مهندسی پيشنياز: 22016 35   سید محمد کرباسی 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30      
25733 1 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 25   امین خواصی 1398/10/29   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25733 2 3 الکترومغناطیس پيشنياز: 22016و 24012 25   محمد معماریان 1398/10/29   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25735 1 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 35   مهرزاد پورمحمد نامور 1398/11/02   15:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25735 2 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 35   حمید کربلائی آقاجان 1398/11/02   15:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25735 3 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 35   آرش امینی 1398/11/02   15:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25735 4 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 35   محمدصالح تواضعی 1398/11/02   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25735 5 3 ریاضی مهندسی پيشنياز: 22034 35   بهزاد رجائی سلماسی 1398/11/02   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25737 1 3 مقدمه ای بر یادگیری ماشین پيشنياز: 25732 38   صابر صالح کلیبر 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25738 1 3 آشنایی با سیستم های رباتیک پيشنياز: 25742     مهرزاد پورمحمد نامور 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25741 1 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 25   محمدرضا ذوالقدری 1398/10/21   15:00 آز: یکشنبه عصر شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0 يکشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25741 2 4 تبدیل انرژی الکتریکی ۱ و آزمایشگاه پيشنياز: 25733 25   زهرا نصیری قیداری 1398/10/21   15:00 آز: دوشنبه عصر شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 دوشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25742 1 3 سیگنال‌ها و سیستم‌ها پيشنياز: 25735همنياز: 25731     معصومه نصیری کناری 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25743 1 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 25768و 25721يا 25759و 25768 34   محمود تابنده 1398/10/26   15:00 آز: یکشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 يکشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25743 2 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 25768و 25721يا 25759و 25768 34   حامد شاه منصوری 1398/10/26   15:00 آز: چهارشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 چهار شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25743 3 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 25768و 25721يا 25759و 25768 34   حمید موحدیان عطار 1398/10/26   15:00 آز: دوشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25743 4 4 مدارهای منطقی وسیستم دیجیتال و آز پيشنياز: 25768و 25721يا 25759و 25768 34   مهدی شعبانی 1398/10/26   15:00 آز: سه شنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25744 1 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 30   سیروس صدوقی 1398/11/03   15:00 آز: چهارشنبه عصر يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0 چهار شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25744 2 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 30   مهرداد شریف بختیار 1398/11/03   15:00 آز: شنبه عصر شنبه 13:0 تا 16:0 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25744 3 4 اصول الکترونیک و آزمایشگاه پيشنياز: 25721 30   محمد فخار زاده جهرمی 1398/11/03   15:00 آز: چهارشنبه صبح يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25745 1 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 30   امیراحمد شیشه گر 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25745 2 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 30   سیاوش بیات 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25745 3 3 محاسبات عددی پيشنياز: 22034و 40153 30   ایمان غلام پور 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25746 1 1 آز یادگیری و بینایی ماشین پيشنياز: 25732و 25742همنياز: 25737 10   نرجس الهدی محمدزاده    يکشنبه 13:0 تا 16:0      
25747 1 3 مهندسی مایکروویو پيشنياز: 25762     فروهر فرزانه 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25749 1 3 مبانی علوم اعصاب پيشنياز: 25724     علی قاضی زاده احسائی 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25751 1 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 35   محمدرضا پاک روان 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه4
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25751 2 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 35   حمید بهروزی 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25751 3 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 35   حمید بهروزی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25751 4 3 سیستم‌های مخابراتی پيشنياز: 25742و 25732 35   بابک حسین خلج 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25753 1 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 25   مهدی احسان 1398/10/28   15:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25753 2 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 25   مصطفی پرنیانی 1398/10/28   15:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25753 3 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 25   سیدحمید حسینی 1398/10/28   15:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25753 4 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 25   مهدی وکیلیان 1398/10/28   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25753 5 3 تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ پيشنياز: 25733همنياز: 25741 25   امیر صفدریان 1398/10/28   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30      
25754 1 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 36   سعید باقری شورکی 1398/10/30   09:00 آز: چهارشنبه صبح شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 9:0 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25754 2 4 ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز پيشنياز: 25743 36   محمد رضا موحدین 1398/10/25   15:00 آز: شنبه عصر شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 شنبه 13:0 تا 16:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25761 1 3 الکترونیک آنالوگ پيشنياز: 25203و 25032     امین قاسم صفریان 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25762 1 3 میدانها و امواج پيشنياز: 25733 18   محمود اکبری 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25762 2 3 میدانها و امواج پيشنياز: 25733 18   علی بنائی 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25763 1 3 مخابرات دیجیتال پيشنياز: 25751 40   فریدون بهنیا 1398/11/02   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25764 1 3 مدارهای مخابراتی پيشنياز: 25761و 25751 40   علی فتوت احمدی 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25765 1 3 پردازش سیگنالهای دیجیتال پيشنياز: 25742 35   محمدباقر شمس الهی 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25765 2 3 پردازش سیگنالهای دیجیتال پيشنياز: 25742 35   سید محمد کرباسی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0      
25768 1 3 مبانی برنامه سازی    5 5 بیژن وثوقی وحدت 1398/10/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25768 2 3 مبانی برنامه سازی    9 9 عبداله آراسته 1398/10/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0      
25768 3 3 مبانی برنامه سازی    7 7 عبداله آراسته 1398/10/21   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30      
25769 1 3 حسگری و اندازه گیری پيشنياز: 25032و 25743و 25732     محمدمهدی نایبی، فریدون بهنیا، مهران جاهد 1398/10/23   09:00 چهارشنبه ها ساعت 12-9 جلسات آزمایشگاه شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25770 1 1 اخلاق مهندسی و محیط زیست پيشنياز: 25700 30   محمدمهدی نایبی 1398/11/05   09:00 يکشنبه 15:0 تا 16:30      
25770 2 1 اخلاق مهندسی و محیط زیست پيشنياز: 25700 30   فروهر فرزانه 1398/10/22   09:00 شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25771 1 3 طراحی سیستمهای میکرو پروسسوری پيشنياز: 25754     خسرو حاج صادقی 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25772 1 3 اصول ادوات حالت جامد پيشنياز: 24012و 25721     بیژن رشیدیان 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25773 1 3 فیلتر و سنتز مدار پيشنياز: 25744     سیروس صدوقی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25774 1 3 مدارهای دیجیتال و پالس پيشنياز: 25744     محمود تابنده 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه5
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25780 1 1 پروژه کارشناسی ۱    22   زهرا کاوه وش    شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25780 2 1 پروژه کارشناسی ۱    22   علی فتوت احمدی    شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25780 3 1 پروژه کارشناسی ۱    22   محمد معماریان    دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25780 4 1 پروژه کارشناسی ۱    22   ترانه اقلیدس    دوشنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25780 5 1 پروژه کارشناسی ۱    22   بیژن وثوقی وحدت    سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25780 6 1 پروژه کارشناسی ۱    22   علی رضا فرهادی    يکشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25785 1 3 سیستمهای تولید انرژی الکتریکی پيشنياز: 25741     علی عباس پورطهرانی فرد 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25786 1 3 حفاظت سیستمهای قدرت پيشنياز: 25782     احسان حاجی پور 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30      
25789 1 3 سیستمهای برق و الکترونیک خودرو پيشنياز: 25741و 25744     فرزاد تهامی 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25790 1 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 24   محمد فخار زاده جهرمی    يکشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25790 2 2 پروژه کارشناسی ۲ پيشنياز: 25780 24   بابک حسین خلج    دوشنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25793 1 3 کنترل دیجیتال پيشنياز: 25752     محمد حائری 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25798 1 3 ادوات حالت جامد پيشنياز: 25772     رضا سروری 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع مشترک در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه6
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25213 1 3 الکترونیک صنعتی پيشنياز: 25061و 25032يا 25741و 25744     شهریار کابلی 1398/11/05   15:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25566 1 0 سیستم‌های عامل پيشنياز: 25533     ایمان غلام پور 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه7
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25089 1 3 روش‌های عددی بهینه‌سازی    38   مسعود بابائی زاده مالمیری 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25100 1 3 مباحث ویژه در سیستم‌های مخابراتی        حمید کربلائی آقاجان 1398/10/28   09:00 علوم اعصاب: یادگیری، حافظه و شناخت شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25110 1 3 مسائل مخصوص در مخابرات پيشنياز: 25148     محمد معماریان 1398/10/23   09:00 الکترومغناطیس ساختارهای لایه ای و پریودیک شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25118 1 3 تئوری صف        فرید آشتیانی مفردطهرانی 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25120 1 3 مسائل ویژه در مخابرات        محمد علی مداح علی 1398/10/26   09:00 بلاکچین يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25126 1 3 ریاضیات رمزنگاری        جواد مهاجری 1398/10/23   09:00 دوشنبه و چهار شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25128 1 3 تئوری اطلاعات و کدینگ پيشنياز: 25111     مهتاب میرمحسنی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25129 1 3 تئوری کدینگ        معصومه نصیری کناری 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25135 1 3 لیزر و کریستال‌های فوتونی پيشنياز: 25223و 25141     محمود اکبری 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25139 1 3 نهان‌سازی اطلاعات پيشنياز: 25155يا 25181     شاهرخ قائم مقامی 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25140 1 0 مباحثی در کمونیکاسیون پيشنياز: 22061و 25111يا 25114     محمد علی مداح علی 1398/11/05   09:00 مبانی یادگیری ماشین يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25146 1 3 طرق ‌اندازه‌گیری و مایکروویو پيشنياز: 25145     علی بنائی 1398/11/05   09:00 15-17 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25149 1 3 آنتن‌های پیشرفته پيشنياز: 25144     مهدی احمدی بروجنی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 301
25151 1 3 تئوری ‌الکترومغناطیس ‌پیشرفته پيشنياز: 25042     امیراحمد شیشه گر 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25156 1 3 پردازش علائم دیجیتال ۲ پيشنياز: 25155     فرخ علیم مروستی 1398/10/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25161 1 3 فیلترهای وفقی پيشنياز: 25155     مسعود بابائی زاده مالمیری 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25165 1 3 رمزنگاری        محمدرضا عارف 1398/11/02   09:00 چهار شنبه 7:30 تا 10:30      
25167 1 3 شبکه‌های مخابرات داده‌ها پيشنياز: 25112     محمدرضا پاک روان 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 2
25176 1 3 انتشار امواج در مخابرات بی‌سیم پيشنياز: 25141     فروهر فرزانه 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
25181 1 3 فرآیندهای تصادفی پيشنياز: 25111همنياز: 25162     محمدحسن باستانی 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25190 1 2 سمینار مخابرات        محمود اکبری    يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25194 1 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته        خشایار مهرانی 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25194 2 3 ریاضیات مهندسی پیشرفته        محمدصالح تواضعی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25197 1 3 اصول سیستم‌های رادار پيشنياز: 25111     محمدحسن باستانی 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25229 1 3 مدارهای مجتمع میکروویو پيشنياز: 25214     علی مدی 1398/10/26   09:00 يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25231 1 3 تئوری ‌و تکنولوژی‌ ساخت قطعات ‌الکترونیکی        بیژن رشیدیان 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25234 1 3 فیزیک حالت جامد پیشرفته        مهدی فردمنش 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه8
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25239 1 3 الکترونیک نوری پيشنياز: 25042     زهرا کاوه وش 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25242 1 3 ادوات ابررسانا        مهدی فردمنش 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25253 1 3 طراحی مدارهای CMOS 1 پيشنياز: 25761     سیدمجتبی عطاردی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25262 1 3 الکترونیک دیجیتال پيشنياز: 25032     محمد شریف خانی 1398/11/02   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0      
25268 1 3 مکانیک کوانتومی کاربردی        بهزاد رجائی سلماسی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25275 1 1 آز طراحی مدارهای مجتمع    10   علی مدی    پنجشنبه 9:0 تا 12:0      
25276 1 3 شبیه‌سازی ادوات نیمه‌هادی        رحیم فائز 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0      
25290 1 2 سمینار فوق‌لیسانس ‌الکترونیک        محمد فخار زاده جهرمی    دانشجویان مدار سه شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25290 2 2 سمینار فوق‌لیسانس ‌الکترونیک        رضا سروری    دانشجویان ادوات سه شنبه 16:30 تا 18:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25292 1 3 طراحی مدارهای الکترونیک برای شرایط سخت همنياز: 25253     حمید موحدیان عطار 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25293 1 3 طراحیRFIC پیشرفته پيشنياز: 25271     امین قاسم صفریان 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25309 1 3 قابلیت اطمینان در سیستم‌های مهندسی پيشنياز: 25114     محمود فتوحی فیروزآباد 1398/10/29   09:00 يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25328 1 3 تئوری ماشین‌های الکتریکی پيشنياز: 25326     زهرا نصیری قیداری 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25334 1 3 سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی پيشنياز: 25782     امیر صفدریان 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25337 1 3 تجدید ساختار سیستم‌های قدرت پيشنياز: 25311     مهدی احسان 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25338 1 3 دینامیک سیستم‌های قدرت ۱ پيشنياز: 25333و 25311يا 25326     مصطفی پرنیانی 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25340 1 0 مسائل مخصوص در قدرت پيشنياز: 25333     احسان حاجی پور 1398/11/05   15:00 حفاظت دیحیتال سیستمهای قدرت يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 قدیم
25347 1 3 حالت گذرای سیستم‌های قدرت پيشنياز: 25333     مهدی وکیلیان 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25351 1 3 کیفیت توان        حسین مختاری 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25363 1 3 الکترونیک قدرت ۱ پيشنياز: 25213     محمدرضا ذوالقدری 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 9
25364 1 3 الکترونیک قدرت ۲ پيشنياز: 25363     شهریار کابلی 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25365 1 3 کنترل ماشین‌های الکتریکی AC پيشنياز: 25781     فرزاد تهامی 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 316
25390 1 2 سمینار کارشناسی‌ارشد قدرت        سیدهاشم اورعی میرزمانی    يکشنبه و سه شنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: برق 1
25426 1 3 کنترل بهینه پيشنياز: 25431     ناصر ساداتی 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25432 1 3 سیستم‌های کنترل نامتراکم        مریم بابازاده کلورزی 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25441 1 3 تئوری‌ تخمین‌ و فیلترهای ‌بهینه پيشنياز: 25431و 25181     امین رضائی زاده 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30      
25444 1 3 شناسایی سیستم‌ها پيشنياز: 25114     محمد حائری 1398/11/05   15:00 يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه9
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25451 1 3 کنترل ربات ۱ پيشنياز: 25431     مهرزاد پورمحمد نامور 1398/11/05   09:00 يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق8
25453 1 3 سیستم های کنترل شبکه ای        علی رضا فرهادی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25477 1 3 کنترل چند متغیره پيشنياز: 25431     امین نوبختی 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق3
25490 1 2 سمینار کارشناسی‌ارشد کنترل        امین نوبختی    يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25535 1 3 ساختار پیشرفته کامپیوتر پيشنياز: 25754همنياز: 25771     محمد رضا موحدین 1398/11/02   09:00 شنبه و دوشنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25537 1 3 برنامه‌نویسی و ساختارهای موازی پيشنياز: 25754و 25777     متین هاشمی 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30      
25538 1 3 یادگیری آماری پيشنياز: 25732     نرجس الهدی محمدزاده 1398/10/25   15:00 شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25549 1 3 سیستم‌های فازی        سعید باقری شورکی 1398/10/21   09:00 شنبه و دوشنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25558 1 3 مدارهای واسطه کامپیوتری پيشنياز: 25771     محمد رضا موحدین 1398/10/30   09:00 شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25561 1 3 طراحی سیستمهای مجتمع خیلی فشرده دیجیتال        خسرو حاج صادقی 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 201
25570 1 3 مسائل مخصوص در سیستم‌های دیجیتال        صابر صالح کلیبر 1398/10/24   09:00 استنتاج علی يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0      
25576 1 3 تشخیص و تحمل خرابی‌ها        مهران جاهد 1398/10/21   09:00 شنبه و دوشنبه 12:0 تا 13:30    دانشکده مهندسی برق: 301
25620 1 3 مسایل مخصوص در مهندسی پزشکی        عمادالدین فاطمی زاده 1398/10/29   09:00 یادگیری عمیق يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0    دانشکده مهندسی برق: برق 4
25632 1 3 کنترل سیستم‌های بیولوژیک        مهران جاهد 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25633 1 3 پردازش علائم بیولوژیک همنياز: 25155     محمدباقر شمس الهی 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 316
25635 1 3 مدل‌سازی عصبی    38   بیژن وثوقی وحدت 1398/11/01   15:00 يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30    دانشکده مهندسی برق: 317 جدید
25643 1 3 ژنومیک محاسباتی        نرجس الهدی محمدزاده، بابک حسین خلج 1398/10/23   09:00 شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: برق 6
25810 1 0 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد        خشایار مهرانی            
25821 1 3 مکان یابی منابع رادیویی        فریدون بهنیا 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 5
25822 1 3 فرآیندهای تصادفی تنک        آرش امینی 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق3
25823 1 3 رمزنگاری مشبکه مبنا پيشنياز: 25165يا 22814     ترانه اقلیدس 1398/10/28   09:00 شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30    دانشکده مهندسی برق: برق 7
25833 1 3 مباحث منتخب در رمز‌نگاری پيشنياز: 25172     محمود سلماسی زاده 1398/10/24   09:00 يکشنبه و سه شنبه 13:30 تا 15:0    دانشکده مهندسی برق: 201
25836 1 3 نور موجبری پيشنياز: 25762     امین خواصی 1398/10/23   15:00 يکشنبه و سه شنبه 7:30 تا 9:0    دانشکده مهندسی برق: برق8
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده مهندسی برق مقطع دکترا در نیمسال اول 99-1398 تاریخ:1398/6/4 صفحه10
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
25000 1 0 امتحان جامع دکترا پيشنياز: 31990     خشایار مهرانی            
25034 1 0 پیشنهاد پژوهشی        خشایار مهرانی            
25900 1 0 رساله دکتری پيشنياز: 25000     خشایار مهرانی            
25910 1 0 دفاع از رساله دکتری        خشایار مهرانی    مخصوص دانشجویان دکتری ورودی 95 به بعد، در صورتی که در همین نیمسال از رساله دکتری خود دفاع خواهند کرد.         
25TA0 1 3 دستیار آموزشی        خشایار مهرانی