دروس تحصیلات تکمیلی
 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (مدارهای میکروالکترونیک)
 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- فیزیک الکترونیک

- پردازش علائم دیجیتال

دروس اجباری

(9 واحد)

- CMOS I

- روشهای ساخت مدارهای مجتمع

- الکترونیک دیجیتال

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(9 واحد یا 12 واحد)

 

- CMOS II

- طراحی مدارهای مجتمع : طراحی (VLSI (I ، طراحی (VLSI (II

- ادوات نیمه هادی پیشرفته

- مدارهای مجتمع RF

- الکترونیک پیشرفته

- طراحی با کمک FPGA

- مباحث ویژه در الکترونیک

 

دروس دیگر اختیاری که به تصویب گروه رسیده باشد.

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (نانوالکترونیک)
 

دروس جبرانی

(3 واحد)

- فیزیک الکترونیک

دروس اجباری

(12 واحد)

- تئوری و تکنولوژی ساخت اوات نیمه هادی (I)

- ادوات نیمه هادی پیشرفته (I)

- فیزیک جالت جامد

 

و یکی از 4 درس زیر به توصیه استاد راهنما :

 

- ادوات اپتوالکتریک

- مدارهای مجتمع نوری                            

- فرآیند های کوانتمی اداوات نیمه هادی

- ادوات ابررسانا

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(9 واحد یا 12 واحد)

 

- ادوات نیمه هادی پیشرفته II       

- نانوتکنولوژی

- تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی II

- کوانتوم الکترونیک

- مسائل مخصوص در ادوات کوانتمی پیشرفته                      

- مدارهای مجتمع نوری II

- اپتیک غیر خطی

- لیزر

- ابررسانایی      

- مساول مخصوص در ادوات نیمه هادی

 

و تا دو درس از مجموعه دروس مدارهای میکروالکترونیک

 

- دروس دیگری که به تصویب گروه رسیده باشد.

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک (دیجیتال)
 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- میکروپروسسور I

- پردازش علائم دیجیتال I

دروس اجباری

(9 واحد)

- طراحی VLSI

- میکروپروسسور II

- مدارهای واسطه کامپیوتری

یکی از دو درس

- انتقال داده و شبکه های کامپیوتر

- برنامه نویسی کاربردی شیء گرایی

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(9 واحد یا 12 واحد)

 

- معماری کامپیوتر پیشرفته

- الکترونیک دیجیتال پیشرفته         

- شبکه های کامپیوتری II

- پردازش تصویر

- برنامه نویسی اینترنت

- شبکه های عصبی و کاربردهای آن

- طراحی توسط زبان های سخت افزاری

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 
 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل
 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- کنترل مدرن

- کنترل دیجیتال  و غیر خطی

دروس اجباری

(9 واحد)

- فرآیندهای تصادفی /یا/ ریاضیات مهندسی پیشرفته

- کنترل بهینه

- کنترل سیستم های چند متغیره

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- پردازش علائم دیجیتال 1

- تئوری تخمین و فیلترهای بهینه

- شناسایی سیستم های دینامیکی

- کنترل مبتنی بر پیش بینی مدل

- فیلترهای وفقی

- ناوبری اینرسی

- مبانی هدایت

- مباحث ویژه درکنترل

- کنترل تطبیقی

- منطق فازی و کاربردهای آن         

- شبکه های عصبی و کاربردهای آن           

- کنترل سیستم های ابعاد وسیع

- کنترل مقاوم

- کنترل غیر خطی

- رباتیک

- کنترل هوشمند و محاسبات نرم

- ابزار دقیق پیشرفته

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت (الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی)
 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- الکترونیک صنعتی

- ماشین های الکتریکی III

دروس اجباری

(9 واحد، 3 درس از دروس مقابل)

- تئوری جامع ماشین های الکتریکی

- الکترونیک قدرت I

- طراحی ماشین های الکتریکی

- کیفیت توان الکتریکی

- کنترل مدرن

- تکنولوژی فشار قوی

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- سیستم های انتقال DC یا AC انعطاف پذیر HVDC/FACTS

- کنترل توان راکتیو

- کنترل ماشین های الکتریکی AC

- ابررسانایی

- کاربرد ابررساناها در مهندسی برق

- انرژی های نو

- حالت های گذرا در سیستم های قدرت

- قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت

- الکترونیک قدرت II

- حفاظت پیشرفته تجهیزات و سیستم های قدرت

- روش های اجزای محدود برای تحلیل و طراحی ماشین های الکتریکی

- روش های بهینه سازی و کنترل هوشمند

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

سایر دروس گرایش سیستم های قدرت به توصیه استاد راهنما

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت (سیستم های قدرت)
 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- بررسی سیستم های قدرت II

- ماشین III

دروس اجباری

(9 واحد، 3 درس از دروس مقابل)

- دینامیک سیستم های قدرت I

- تئوری جامع ماشین های الکتریکی

- بهره برداری از سیستم های قردت پیشرفته

- کنترل توان راکتیو

- حالت های گذرا در سیستم های قدرت

- الکترونیک قدرت I

- تکنولوژی فشار قوی

- کنترل مدرن

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- روشهای کامپیوتری در آنالیز سیستم های قدرت

- دینامیک سیستم های قدرت II

- انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده

- توزیع انرژی الکتریکی

- برنامه ریزی سیستم های قدرت

- قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت

- سیستم های انتقال DC یا AC انعطاف پذیرHVDC/FACTS

- کیفیت توان

- حفاظت پیشرفته

- تجدید ساختار سیستم های قدرت

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- روش های بهینه سازی و کنترل هوشمند

 

سایر دروس گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی به توصیه استاد راهنما

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات (سیستم)
 

دروس جبرانی

(3 واحد)

- یکی از دو درس مخابرات2 /یا/ پردازش علائم دیجیتال

دروس اجباری

(6 واحد)

- فرآیندهای تصادفی

- مخابرات پیشرفته

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- پردازش صحبت

- تئوری کدینگ

- تئوری اطلاعات

- تئوری آشکارسازی

- سیستم های سوئیچینگ

- رمزنگاری

- اپتیک فوریه

- اصول سیستم های رادار

- مخابرات ماهواره ای

- انتقال داده و شبکه های کامپیوتری

- پردازش صحبت

- پردازش تصویر

- پردازش حوزه زمان و فرکانس

- پردازش گرهای دیجیتال

- مخابرات سیار

- تخمین طیف

- سیستم های مخابرات نوری

- فیبرنوری

- آزمایشگاه DSP

- فیلترهای وفقی

- سیستم های مخابرات استرس باند پهن

- مباحث ویژه درمخابرات

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات (مایکروویو و نوری)
 

دروس جبرانی

(6 واحد)

- میدان ها و امواج

- مایکروویو I /یا/ آنتن

دروس اجباری

(15 واحد)

- الکترومغناطیس پیشرفته

- ریاضیات مهندسی پیشرفته

- ادوات نیمه هادی مایکروویو

- مدارهای فعال مایکروویو /یا/ مایکروویو II /یا/ فیبر نوری

- روش های عددی در الکترومغناطیس /یا/ تئوری پراکندگی امواج

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- سیستم های مخابرات نوری

- فیبر نوری

- مباحث ویژه در مخابرات نوری

- مدارهای غیر خطی مایکروویو

- مخابرات ماهواره ای

- اصول سیستم های رادار

- اپتیک فوریه

- آنتن پیشرفته

- مدارهای مجتمع نوری

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات (مخابرات رمز)
 

دروس جبرانی

(3 واحد)

- مخابرات II

دروس اجباری

(15 واحد)

- فرآیندهای تصادفی

- مخابرات پیشرفته

- اصول رمزنگاری

- رمزنگاری پیشرفته

- ریاضیات رمز نگاری

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری *

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- امنیت سیستم و شبکه های کامپیوتری

- طراحی و تحلیل سیستم های رمز

- پردازش علائم دیجیتال

- تئوری کدینگ

- تئوری اطلاعات

- پردازش علائم دیجیتال II

- پردازش صحبت و رمزنگاری

- انتقال داده و شبکه های کامپیوتری

- پیچیدگی محاسبات

- شبکه مخابرات داده ها

- ارزیابی سیستم های رمز

- مباحث ویژه در رمز نگاری

- طیف گسترده

- مخابرات سیار

 

* ترکیب دروس اختیاری با مشورت استاد راهنما معین می شود

جمع :  32 واحد

 
دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق – مهندسی پزشک (بیوالکتریک)
 

دروس جبرانی

(11 واحد)

- فیزیولوژی I و II

- اصول مهندسی پزشکی و DSP

دروس اجباری

(12 واحد)

- بیواینسترومنت

- مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

 

دو در از 4 درس:

 

- پردازش سیگنالهای حیاتی

- سیستم های تصویر گر پزشکی

- کنترل سیستم های عصبی – عضلانی

- اولتراسوند پزشکی

سمینار کارشناسی ارشد

2 واحد

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

9 واحد یا 6 واحد

دروس اختیاری

(12 واحد یا 15 واحد)

 

- مدلسازی عصبی

- رباتیک

- پردازش تصویر

- بیواینسترومینت پیشرفته

- شبکه های عصبی و کاربرداهای آن

- منطق فازی و کاربردهای آن

- پردازش صحبت

- سیستم های MRI

- کنترل سیستم های فیزیولوژیکی

- فراکتال و کیالس

- فشرده سازی تصاویر پزشکی

- پردازش سیگنالهای حیاتی II

- پردازش زمان – فرکانس

- پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی

- تشخیص الگو

 

و تا دو درس از سایر گرایش ها به توصیه استاد راهنما

جمع :  32 واحد