زمانهای دفتر برای نیم سال ١-١٤٠٢
                                          

١- شنبه     ١٠:٣٠-١٢:٠٠
٢- دو شنبه   ١٠:٣٠-١٢:٠٠
٣- با هماهنگی از پیش   (برای هماهنگی، در زمانهای یاد شده در بالا اقدام بفرمایید)

فرستادن نامه الکترونیکی (Email)

١- نامه های الکترونیکی را به آدرس ksadeghi@sharif.edu بفرستید
٢- بدلیل دریافت نامه های غیر شخصی بسیار زیاد، پاره ای از نامه ها ممکن است دیده نشوند
٣- برای اطمینان از دیده شدن نامه خود، موضوع (Subject) نامه را با "111" ( یعنی ٣ بار عدد 1 انگلیسی ) آغاز کنید:
( برای نمونه، موضوع نامه اینگونه خواهد شد: . . . Subject: 111 Resume )