اطلاعیه پذیرش فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری در داخل کشور

با عنایت به مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل کشور بدینوسیله پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری آمادگی خود را جهت پذیرش فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری به شرح فایل پیوست اعلام می نماید

اطلاعیه