بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای دکتر سیدهاشم اورعی بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را از طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحوم و طول عمر توأم با عزت برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت دارم.

ریاست دانشکده مهندسی برق