دومین سمپوزیوم نوروساینس شریف

دومین سمپوزیوم نوروساینس شریف

این سمپوزیوم  به همت دانشجویان برق و کامپیوتر در روزهای ۱۴-۱۵ اسفند برگزار می شود.
وب سایت سمپوزیوم: sns.ee.sharif.ir