روز معلم گرامی باد

روز معلم گرامی باد

معلمی شغل نیست

هنر است   ذوق است   ایثار است    عشق است و فداکاری

 

استاد شهید مطهری : علم طبیعت ساز است و ایمان انسان ساز