سامانه پیشینه پژوهش

با توجه به آیین نامه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری با عنوان ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران، سامانه پیشینه پژوهش با هدف پیش گیری از انجام پژوهش های تکراری

اطلاعیه