سخنرانی علمی

سخنرانی علمی

با موضوع : Light trapping in thin-film solar cells
سخنران : Dr. Ali Naqavi
Post-doctoral Researcher at Ferdowsi University of Mashhad
۱۵-۱۶ :ساعت – ۹۸/۱۲/۳ شنبه: زمان
مکان: سالن کهربا–دانشکده مهندسی برق