سمینارهای ادواری گروه علوم مهندسی-شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم”نوروساینس: دیروز، امروز و فردا”

سمینارهای ادواری گروه علوم مهندسی-شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم”نوروساینس: دیروز، امروز و فردا”

“نوروساینس: دیروز، امروز و فردا”