قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی۹۵ متقاضی تمدید سنوات ترم پنجم

دانشجویان با پایان نامه (شیوه تحصیلی آموزشی-پژوهشی) می بایست حداکثر تا ۹۷/۱۰/۳۰ از پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع نموده و دانشجویان شیوه آموزش محور حداکثر تا پایان نیمسال ۱-۹۷ کلیه واحدهای درسی باقیمانده رابگذرانند.