قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

در نظر داشته باشید ثبت نام در درس رساله کارشناسی ارشد باید تا پیش از شروع نیمسال سوم تحصیل به انجام رسیده باشد. لطفا راهنما را به دقت مطالعه کنید.

راهنما