کارگاه یادگیری عمیق در پردازش تصاویر پزشکی و بینایی ماشین

کارگاه یادگیری عمیق در پردازش تصاویر پزشکی و بینایی ماشین

استاد ناظر و مدرس:
دکتر عمادالدین فاطمی‌زاده

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام:
https://pedu.sharif.edu/events/details/1795