عنــاوین علـمی

 

 

 

- چهرة ماندگار سال 1383

- عضو هيأت علمي نمونة آموزش عالي كشور در سال تحصيلي 74-1373.

- استاد برجستة دانشگاه صنعتي شريف در سال تحصيلي 76-1375.

- استاد ممتاز دانشكدة مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف 1377.

- عضو انجمن علمي CIGRE .