عنـاوین اجــرائی

 

 

 

-عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف، از سال 1346 تا کنون .

ـ مربي آموزشي از 1346 تا 1350 .

- فرصت مطالعاتي از 1350 تا 1354 .

- استاديار از 1354 تا 1359 .

ـ دانشيار از 1359 تا 1363 .

ـ استاد از 1363 تا كنون .

- رياست دانشگاه صنعتي شريف از 1358 تا 1359 .

- معاون وزير نيرو (در امور برق و انرژي) از 1359 تا 1376 .

- رياست هيأت مديرة مركز تحقيقات نيرو از 1361 .

- رياست پژوهشگاه نيرو از 1376 تا 1387 .

- رياست مجتمع تحقيقات و توسعة صنعتي شريف .

- عضو كميسيون انرژي شوراي پژوهشهاي علمي كشور.

- عضو هيأت مديره مشانير از 1372 .

- عضو هيأت مديرة شركت آب و نيرو از ابتداي تأسيس تا 1382 .