Superconductor Electronics Research Laboratory (SERL)
Home > Research

طراحی، شبیه‌سازی و ساخت جاذب تراهرتز برای آشکارساز ابررسانامتامتریال ها به علت داشتن خواص منحصر به فردی که در طبیعت یافت نمی شود، هم چون ضریب شکست منفی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند. در بسیاری از کاربردها تلفات در متامتریال ها سبب کاهش بازدهی می شود اما می توان از همین خاصیت برای ساخت جاذب استفاده کرد.
در این سال ها جاذب ها متامتریال، هم در بررسی ها تئوری و هم در اندازه گیری ها تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند. تا امروز، ساختارهای مختلف جاذب ها در محدوده های فرکانسی مختلف از جمله اپتیک، مادون قرمز، تراهرتز و گیگاهرتز بررسی شده اند، اما از میان آنها کاربردهای تراهرتز در زمینه های مهم تری از جمله بالومتر، سنسورهای زیستی و شیمیایی، آشکارساز نوری، تبدیلات فتوترمال و .. استفاده می شوند.
در این پروژه قصد داریم در ابتدا جاذب مورد نظر را طراحی کنیم. این جاذب بایستی در بازه ای در محدوده فرکانسی تراهرتز، که از 0.1 تا 10 تراهرتز را شامل می شود، جذب داشته باشد. سپس توسط نرم افزارهای میدانی، جاذب طراحی شده را شبیه سازی و تست خواهیم کرد . پس از آن به ساخت جاذب می پردازیم که شامل مراحلی هم چون طراحی ماسک ، لایه نشانی و لیتوگرافی است که قابل به کارگیری روی سنسور ابررسانای دما بالای YBCO باشد. و در نهایت با به کارگیری جاذب در کنار سنسور بالومتر، که یک سنسور ابررسانای بسیار حساس می باشد، ضریب آشکارسازی را افزایش خواهیم داد.


Home |People | Publications | Research |Facilities |Gallery |Links |Seminars |Contact Us |About Us | © 2004, SERL, Last Updated: Saturday, 2019/2/2
Google
WWW SERL