فهرست عناوین پایان نامه ها و رساله های هدایت شده همراه با نام دانشجو و محل تحصیل دانشجو

 

فهرست فارغ التحصیلان دکتری/ پسادکتری
ردیف نام دانشجو مقطع تحصیلی زمان ارائه دانشگاه مربوطه عنوان پایان نامه/ رساله
1 محمد مهدی نایبی دکترا بهمن ماه 72 تربیت مدرس آشکار سازی اهداف راداری در کلاتر و نویز
2 محمد رضا تابان دکترا اردیبهشت ماه 77 صنعتی اصفهان آشکار سازی سیگنال رادار در حالت غیر گوسی
3 محمد دخیل علیان دکترا سال 78 صنعتی اصفهان ارزیابی دنباله‌های شبه تصادفی و طراحی مولدهای آشوبی
4 عباس شیخی دکترا شهریور ماه 78 صنعتی شریف آشکارسازی وفقی اهداف راداری
5 مهدی برنجکوب دکترا آذر ماه 78 صنعتی اصفهان پروتکل‌های توزیع کلید دو سویه رمزنگاری
6 قاسم میر جلیلی دکترا بهمن ماه 78 تربیت مدرس آشکار سازی توزیعی اهداف راداری (با تثبیت نرخ هشدار غلط) 
7 فرید آشتیانی مفرد طهرانی دکترا اردیبهشت ماه82 صنعتی شریف شیوه‌های نوین در مدل کردن ترافیک پویا، مدیریت ترافیک و توزیع مکانی ترافیک در شبکه‌های سلولی پیشرفته CDMA 
8 سید احمد علمائی دکترا بهمن ماه 82 دانشگاه آزاد اسلامی پروتکل کنترل دسترسی به رسانه‌ برای شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم مبتنی بر CDMA
9 حجت اله روحی دکترا خرداد ماه 84 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کنترل توان در CDMA و اثر آن بر ظرفیت سیستم
10 علی پاینده دکترا 85/05/30 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارائه یک سیستم کدینگ بهبود یافته امن و کارا برای انتقال داده‌های سنجش از دور ماهواره‌‌های LEO
11 علی اکبر تدین تفت دکترا 85/06/08 صنعتی شریف آشکار سازی سیگنال مخابراتی و تخمین پارامترهای آن
12 لیلی قابلی دکترا 87/11/29 صنعتی شریف نرخ‌های قابل حصول در شبکه رله به روش کد گشایی پاره‌ای و گسیل
13 قوشه عابد هدتنی  دکترا 87/12/18 صنعتی شریف ظرفیت کانال رله و شبکه عارف با یال‌های تصادفی
14 فرزان حدادی دکترا 88/12/19 صنعتی شریف تحلیل آماری کارآیی الگوریتم‌های تعیینی جهت سیگنال
15 لیلی قابلی پسا دکترا 89/05/27 صنعتی شریف ارائه نرخ های قابل حصول برای شبکه رله
16 سمیه سلیمی دکترا 90/06/06 صنعتی شریف نرخ‌های امن در کانال‌های شنود
17 فرزان حدادی پسا دکترا 90/01/31 صنعتی شریف تعیین مرتبه مدلهای آماری با استفاده از ضابطه حداقل طول توصیف
18 بهاره اخباری دکترا 90/09/06 صنعتی شریف ظرفیت و راهبردهای مشارکتی در شبکه‌های اطلاعاتی
19 مهتاب میرمحسنی دکترا 90/11/05 صنعتی شریف ظرفیت شبکه‌های اطلاعاتی در حضور شناخت و راهبردهای مشارکتی
20 روح ا... آقاجاني دکترا 92/01/29 يزد تخصيص منابع در شبكه هاي مخابرات بي سيم مشاركتي
21 محمد جواد عمادي دکترا 92/05/13 صنعتي شريف بهبود ناحيه نرخ در شبكه هاي تئوري اطلاعاتي با استفاده از راهبردهاي مشاركتي و شناختي
22 مهدي رمضان علاقبند دکترا 92/05/30 واحد علوم و تحقيقات رمزنگاري سبك در شبكه هاي حسگري بي سيم و سيستم هاي RFID
23 محمد اهدایی دکترا 92/11/28 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بهبود عملکرد الگوریتم های مدیریت کلید در شبکه های حس گر
24 ناهید اردلانی دکترا 92/11/29  واحد علوم و تحقیقات نرخ های قابل حصول جدید در شبکه های مخابراتی تداخل با استفاده از راهبرد شناخت
25 صدف صالح کلیبر دکترا 93/04/15 صنعتی شریف ظرفیت و امنیت شبکه های اطلاعاتی مشارکتی با منابع وابسته
26 فرشید فرحت دکترا (مشاور) 93/04/18 صنعتی شریف (مشاور) تحلیل سیستم های پنهان سازی تصویر در حوزه مکان از دیدگاه تئوری
27 زهرا احمدیان دکترا 93/07/08 صنعتی شریف تحلیل الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری سبک
28 مجید بیات دکترا 93/08/04 خوارزمی رمزنگاری مبتنی بر مشخصه
29 محمد حسین یاسائی میبدی دکترا 93/10/07 صنعتی شریف رهیافت های نوین جهت اثبات قابلیت حصول نرخ در نظریه اطلاعات شبکه: حالت حدی و فراتر از آن
30 رضا هوشمند دکترا 94/10/16 دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط امن و کارا مبتنی بر کدهای قطبی و کدهای مشبکه کم چگالی
31 معصومه کوچک شوشتری دکترا 94/11/21 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و تحلیل الگوریتم های رمزنگاری و امضای دیجیتال کد مبنا
32 جواد علیزاده دکترا 95/02/21 دانشگاه امام حسین تحلیل برخی طرح های رمزگذاری احراز اصالت شده و ارائه یک طرح جدید ...
33 حسین جدید الاسلامی دکترا 95/03/19 مالک اشتر پروتکل های ارتباطی در شبکه های حس گر بی سیم: مسیریابی امن
34 محمدمهدی مجاهدیان دکترا 96/11/11 صنعتی شریف مخابره بدون خطا از دیدگاه نظریه گراف
35 میلاد جانی دکترا 97/05/17 صنعتی شریف اثر پارامترهای شبکه در کران های درجه آزادی و نرخ قابل حصول شبکه های تداخلی
36 رضا بیات دکترا 97/11/17 یزد پردازش اطلاعات در سامانه های زیستی
37 ابوالفضل کیانی بختیاری دکترا 98/06/27 تهران طراحی چارچوب ارزیابی آمادگی پذیرش انقلاب صنعتی چهارم برای شهرکهای صنعتی کشور ...
38 محسن رمضان یارندی دکترا 98/09/22 عالی دفاع ملی طراحی الگوی راهبردی پیشرفت دانش و فناوری رمز در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری
39 ریحانه ربانی نژاد دکترا 98/10/23 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی امنیت داده در رایانش ابری
40 سیاوش احمدی دکترا 98/11/28 صنعتی شریف  تحلیل خودکار جدید ملاقات در میانه رمزهای قالبی
41 مریم جانی دکترا 99/8/11 آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات آشکارسازی و تخمین زاویه ورود سیگنال در آرایه دلخواه
42 مهدی اصفهانی دکترا 99/8/12 آزاد اسلامی-واحد کرج حملات کانال جانبی زمان مبتنی بر ریز معماری پردازنده ها در سیستم های رمزنگاری
43 علی محمد نوروززاده دکترا 99/8/14 آزاده اسلامی-واحد تهران شمال طراحی مدل سطح سند (سلسله مراتبی) الگوریتم های رمزنگاری به روش سایبرنینگ
44 محمدرضا بهشتی آتشگاه دکترا 99/11/15 صنعتی مالک اشتر محافظت از حریم خصوصی در اینترنت اشیاء
45 مجید محمودزاده نیکنام دکترا 99/11/28 خوارزمی بررسی ساخت جعبه های جانشینی بزرگ و امنیت رمزهای متقارن سبک وزن

 

فهرست فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد
ردیف نام دانشجو مقطع تحصیلی زمان ارائه دانشگاه مربوطه عنوان پایان نامه
1 حمیدرضا اکبری ابیانه کارشناسی ارشد تیر ماه 66 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کانال‌های رله فیدبک- دستیابی چندگانه
2 قوشه عابدهدتنی کارشناسی ارشد شهریور ماه 66 صنعتی اصفهان ظرفیت شبکه های رله
3 ابوالقاسم صیادیان کارشناسی ارشد سال 66 صنعتی اصفهان سیستم های رمزنگاری پی در پی
4 حسین خوش بین کارشناسی ارشد بهمن ماه 66 صنعتی اصفهان شیوه‌های تثبیت فرکانس آژیر غلط در پردازنده رادار
5 یداله ذاکری کارشناسی ارشد مرداد ماه 68 صنعتی اصفهان طراحی پردازنده و حذف سرعت کور به روش تغییر منقطع PRF در رادار
6 مهری تفویضی زواره کارشناسی ارشد سال 68 صنعتی اصفهان بررسی الگوریتم‌های رمزنگاری سیگنال صحبت
7 فرامرز هندسی کارشناسی ارشد آبان ماه 68 صنعتی اصفهان نقد و بررسیDES
8 ناصر موحدی نیا کارشناسی ارشد اسفند ماه 68 صنعتی اصفهان طراحی سخت‌افزاری و ساخت پردازنده رادارMTI
9 رضا ربیعی کارشناسی ارشد سال 68 صنعتی اصفهان کاربرد نظریه اعداد در رمزنگاری پی‌درپی
10 مهدی برنجکوب کارشناسی ارشد خرداد ماه 70 صنعتی اصفهان کاربرد چندی کردن برداری در فشرده‌سازی سیگنال صحبت
11 مجید سلیمانی پور کارشناسی ارشد خرداد ماه 70 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شبکه‌های عصبی و کاربرد تئوری اطلاعات
12 علی فکور یکتا کارشناسی ارشد تیر ماه 70 صنعتی اصفهان پردازش اطلاعات در رادار
13 فرح ترکمن آذر کارشناسی ارشد مهرماه 70 صنعتی اصفهان افزایش وضوح در لبه‌های تصویری
14 عزت‌اله اکبری کارشناسی ارشد دی ماه 70 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مدل‌های مخفی مارکف و کاربرد آن در بازشناسی صحبت 
15 سید محمود مدرس هاشمی کارشناسی ارشد اسفند ماه 70 صنعتی اصفهان طراحی سیستم‌های رمزنگاری پی‌درپی
16 مسعود عمومی کارشناسی ارشد اسفند ماه 70 صنعتی اصفهان کد کننده‌های صوتی LPC باند باریک با کیفیت بالا
17 سعید نصری کارشناسی ارشد اسفند ماه 70 صنعتی اصفهان طراحی و پیاده‌سازی پروتکل X- 25 در سطح لایه شبکه
18 محمود برنجکوب کارشناسی ارشد شهریور ماه 71 صنعتی اصفهان سیستم‌های رمز مبتنی بر هویت
19 قانعی یخدانی کارشناسی ارشد شهریور ماه 71 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کاربرد شبکه‌های عصبی در چندی کردن برداری سیگنال صحبت
20 محمد رضا تابان کارشناسی ارشد شهریور ماه 72 تربیت مدرس شبیه‌سازی سیگنال رادار
21 حبیب اله اصغری کارشناسی ارشد شهریور ماه 72 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بازشناسی گوینده
22 فرید زرین خط کارشناسی ارشد سال 73 صنعتی اصفهان تشخیص صحبت
23 آتوسا شیرمحمدی کارشناسی ارشد تیر ماه 73 صنعتی اصفهان کاربرد فیلترهای مبتنی بر آمارگان مرتب شده در پردازش تصویر
24 علی پاینده کارشناسی ارشد شهریور ماه 73 تربیت مدرس تشخیص هدف
25 مهرداد رفائی نیا کارشناسی ارشد شهریور ماه73 صنعتی اصفهان فشرده سازی تصویر با استفاده از چندی کردن برداری و شبکه‌های عصبی
26 کمال شاه طالبی کارشناسی ارشد مهر ماه 73 صنعتی اصفهان استفاده از مبانی فرآیندهای ایستان گردشی در تخمین بهینه سیگنال‌ها
27 محمد تقی صادقی کارشناسی ارشد بهمن ماه 73 تربیت مدرس پیش‌پردازنده والش
28 حسن فاضلی کارشناسی ارشد بهمن ماه 73 صنعتی اصفهان بررسی و کاربرد تابع درهم ساز در رمزنگاری
29 صیاد نجفی کارشناسی ارشد اسفند ماه 73 تربیت مدرس رمزنگاری و مکانیزم‌های امنیتی در شبکه‌های کامپیوتری
30 اکبر رحیمی کارشناسی ارشد اسفند ماه 73 صنعتی اصفهان سیستم‌های اثبات صفر دانایی
31 محمد رضا سلامتیان کارشناسی ارشد فروردین ماه 74 صنعتی اصفهان بررسی شبکه‌های عصبی با استفاه از تئوری اطلاعات
32 وحید نحوی کارشناسی ارشد سال 1374 صنعتی اصفهان  طراحي و ارزيابي سيستم هاي رمزنگاري پي درپي با استفاده از تئوري پيچيدگي
33 مسعود آقا بزرگ صحاف کارشناسی ارشد شهریور ماه 75 صنعتی اصفهان تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها در حوزه مشترک زمان- فرکانس با بکارگیری توزیع ویگنر
34 مسعود رجائی کارشناسی ارشد شهریور ماه 75 صنعتی اصفهان بررسی و تحلیل سیستم‌های رمز کننده صوتی آنالوگ
35 علی واحدی کارشناسی ارشد دی ماه 75 دانشکده فنی مهندسی فارابی نقش ابزار فنی در عملیات اطلاعاتی و حفاظت اطلاعات
36 فرید آشتیانی مفرد طهرانی کارشناسی ارشد دی ماه 75 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارزیابی سیستم‌های رمزنگاری قالبی
37 حمید دهقان نیری کارشناسی ارشد اسفند ماه 75 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بررسی عملکرد کد کننده‌های حوزه فرکانس صحبت و معرفی مدل تحریک چند بانده
38 علیرضا کلانتری کارشناسی ارشد بهمن ماه 79 صنعتی شریف طبقه‌بندی جریان‌های‌ IP برای ارسال بر روی شبکه
39 مریم صباغیان کارشناسی ارشد شهریور ماه 80 صنعتی شریف (مشاور) مخابره و رمزنگاری سیگنال صحبت در خطوط انتقال نیرو
40 محمد حسن زاده کارشناسی ارشد بهمن ماه 80 صنعتی شریف (مشاور)  
41 آمنه فرهادیان کارشناسی ارشد 85/08/07 صنعتی شریف تحلیل جبری سیستم رمز AES
42 علی زیبائی نژاد کارشناسی ارشد 85/08/15 صنعتی شریف تحلیل روش پرش فرکانسی تفاضلی و طراحی یک سیستم امن مبتنی بر آن
43 مهدی علاقه‌بند کارشناسی ارشد 86/04/18 امام حسین ارزیابی امنیتی طرح‌های امضاء رمز و پیشنهاد یک طرح جدید امضاء رمز
44 پیام امانی کارشناسی ارشد 86/04/26 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طرح یک شمای مخابرات امن آشوبی پایدار در محیط نویزی
45 مهدی طیرانی نجاران کارشناسی ارشد 86/04/31 صنعتی شریف طراحی منظم توابع دور سیستم‌های رمز قالبی کلید متقارن
46 محمد حیدری کارشناسی ارشد 86/05/11 آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات تحلیل امنیتی پروتکل PGP و اصلاح ساختار آن
47 فرشید فرحت کارشناسی ارشد 86/06/26 صنعتی شریف ارتقاء امنیت پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های اقتضائی
48 مجید عادلی کارشناسی ارشد 86/08/28 صنعتی شریف بررسی امنیت در کدگذاری شبکه
49 علی اکبر صبحی افشار کارشناسی ارشد 86/06/31 صنعتی شریف طرح یک سیستم رمزنگاری کد گذاری کانال توام با استفاده از روش‌های رمزنگاری و رمزگشایی کارا
50 محمد اهدایی کارشناسی ارشد 86/08/13 صنعتی شریف معرفی یک طرح تسهیم راز صوتی
51 حامد نصرآبادی کارشناسی ارشد 86/11/01 صنعتی شریف بهبود پوشش و ظرفیت ترافیکی CDMA سلولی با دوپلکس زمانی
52 احسان کارآمد کارشناسی ارشد 86/11/01 صنعتی شریف بررسی تحلیل اثر پارامترهای لایه MAC بر روی ظرفیت بازدهی و تاخیر...
53 محمد رضا قلی پور کارشناسی ارشد 86/11/30 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی افزایش بهره‌وری از شبکه با استفاده از کد گذاری شبکه
54 امیر سلیمی کارشناسی ارشد 86/12/26 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بررسی اثر تاخیر و مصرف انرژی در شبکه‌های رله
55 بهنام بهرک کارشناسی ارشد 87/05/01 صنعتی شریف تحلیل تفاضل ناممکن رمزهای قالبی
56 علیرضا شریفی کارشناسی ارشد 87/06/25 صنعتی شریف یک روش بهبود یافته برای یافتن پایه‌های گروبنر از دیدگاه تحلیل جبری
57 میلاد احتشام کارشناسی ارشد 87/06/26 صنعتی مالک اشتر آشکار سازی سیستم‌های چند ورودی/ چند خروجی طیف گسترده
58 امیر حسام صلواتی کارشناسی ارشد 87/06/31 صنعتی شریف تامین کیفیت سرویس با استفاده از کد گذاری شبکه
59 نیما موسوی کارشناسی ارشد 87/08/14 صنعتی شریف بهبود ویژگی‌های امنیتی شبکه‌های مخابراتی با استفاده از کد گذاری شبکه
60 مسیح نیلچیان کارشناسی ارشد 87/08/15 صنعتی شریف کانال رله فعال مبتنی بر شناخت پاره‌ای
61 فرید صمصامی خداداد کارشناسی ارشد 87/10/25 صنعتی مالک اشتر آشکار سازی کور سیستم‌های طیف گسترده چند کاربره دنباله مستقیم
62 محمد باقر ایرجی کارشناسی ارشد 88/06/04 صنعتی شریف تحلیل اطلاعات جانبی در شبکه رله سری
63 میترا فاطمی کارشناسی ارشد 88/07/04 صنعتی شریف طرح های تسهیم راز چند مرحله‌ای چند راز
64 علی حقی کارشناسی ارشد 88/07/06 صنعتی شریف امنیت در کد گذاری شبکه از دیدگاه تئوری اطلاعات
65 هانیه صدقی کارشناسی ارشد 88/07/19 صنعتی شریف ارتقاء امنیت مسیریابی در شبکه‌های اقتضائی در برابر حملات مختلف
66 محمد حسین یاسائی کارشناسی ارشد 88/07/26 صنعتی شریف امنیت و مشارکت در نظریه اطلاعات چند کاربره
67 علی اکبر صیادی موبندانی کارشناسی ارشد 88/09/26 صنعتی مالک اشتر ارئه یک الگوریتم رمز دنباله‌ای بهبود یافته مبتنی بر تابع T
68 نیما کارزانی فراهانی کارشناسی ارشد 88/10/14 صنعتی مالک اشتر تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی گذردهی در شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم زیرآب
69 محمد کاظمی کارشناسی ارشد 88/12/22 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی محاسبه نرخ قابل حصول و کران بالای ظرفت در کانال رله مبتنی بر شناخت پاره‌ای با اطلاعات جانبی در رله
70 صدف صالح کلیبر کارشناسی ارشد 89/03/30 صنعتی شریف کران‌های ظرفیت در شبکه‌های اطلاعاتی چند کاربره با حضور رله
71 ندا روحانی کارشناسی ارشد 89/06/14 صنعتی شریف تحلیل امنیتی سیستم‌های رمز دنباله‌ای با بررسی حملات ساختاری
72 فاطمه گنجی کارشناسی ارشد 89/06/17 صنعتی مالک اشتر تخمین کور تعداد کاربران در سیستم‌های دسترسی چندگانه با تقسیم کد دنباله مستقیم
73 زینب نوفرستی کارشناسی ارشد 89/06/28 صنعتی شریف حملات تمایز به رمزهای دنباله‌ای
74 دیمن زادتوت آغاج کارشناسی ارشد 89/06/28 صنعتی شریف تحلیل سوء رفتار گره‌ها در مسیر یابی شبکه‌های اقتضائی
75 میلاد مرویان مشهد کارشناسی ارشد 89/09/27 صنعتی شریف بررسی پروتکل‌های تسهیم راز کوانتومی
76 مجید رحیمی کارشناسی ارشد 89/10/29 جامع امام حسین (ع) تحلیل و ارزیابی رمز دنباله‌ای Trivium
77 صادق بامحبت کارشناسی ارشد 89/12/07 جامع امام حسین (ع) تحلیل نرخ قابل حصول امن در کانال چند کاربره
78 رضا هوشمند کارشناسی ارشد 90/04/05 دانشگاه هوایی شهید ستاری طراحی و تحلیل یک سیستم توام رمزنگاری متقارن- کدگذاری کانال
79 پریسا بابا حیدریان کارشناسی ارشد 90/05/19 صنعتی شریف بررسی توافق کلید در شبکه‌های امن با رویکرد تئوری اطلاعاتی
80 آرش غلامی کارشناسی ارشد 90/07/09 صنعتی شریف تخصیص توان بهینه در کانال دسترسی چندگانه بایال‌های مشارکتی و کانال رله
81 امین محمدعلی کارشناسی ارشد 90/07/12 امام حسین بررسی و تحلیل پروتکل‌های احراز اصالت در سامانه‌هایRFID بر مبنای توابع چکیده ساز
82 محمد علی طبی کارشناسی ارشد 90/07/20 خواجه نصیر تحلیل نقش فیدبک بر نرخ‌های قابل حصول در شبکه‌های رله
83 معصومه شفیعی زاده کارشناسی ارشد 90/08/14 صنعتی شریف تحلیل طرح‌های توزیع کلید در شبکه‌های حس‌گر بی‌سیم
84 مجید آقایی فارومی کارشناسی ارشد 90/10/26 صنعتی شریف تحلیلی بر پروتکل‌های احراز اصالت در سیستم‌هایRFID
85 مجید گوهری کارشناسی ارشد 90/12/10 مالک اشتر ارزیابی تابع چکیده ساز سبک وزنQAURK  جهت تامین اصالت
86 حسن زیوری فرد کارشناسی ارشد 91/02/30 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تحلیل و شبیه‌سازی کران‌های بالا و پائین ظرفیت امن در مدل‌های کلید توافقی
87 سجاد نعمتی کارشناسی ارشد 91/04/26 صنعتی شریف ارتقای عملکرد سبدهای دارایی جامع با استفاده از روش کدگذاری جامع منبع
88 مهدی اشرفی جو کارشناسی ارشد 91/05/11 صنعتی شریف بازی‌های محرمانه در کانل تداخل یقینی
89 مهدی نان‌گیر کارشناسی ارشد 91/06/26 صنعتی شریف تحلیل الگوریتم‌های کدگذاری جامع برای کلاس‌های خاصی از منابع
90 سعید زاهدی کارشناسی ارشد 91/06/26 دانشگاه گیلان تکنیک‌های محاسبات قابل اعتماد در سامانه‌های رای‌گیری الکترونیکی
91 محمد نصيرايي کارشناسی ارشد 91/10/30 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارسال منابع همبسته روي شبكه هاي اطلاعاتي با كمك اطلاعات جانبي
92 فرزين حدادپور کارشناسی ارشد 91/12/05 صنعتي شريف تحليل امنيت و نرخ هاي قابل حصول براي ايجاد هماهنگي در شبكه ها
93 محمد ياعلي جهرمي کارشناسی ارشد 91/12/06 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی محاسبه كران هاي ظرفيت هماهنگي شبكه هاي اطلاعاتي به كمك توليد متغيرهاي تصادفي وابسته
94 مرتضي نوشاد کارشناسی ارشد 92/04/31 صنعتي شريف بررسي درهم تنيدگي و كاربردهاي آن و پروتكل هاي كوانتمي
95 محسن بهرامي کارشناسی ارشد 92/05/28 صنعتي شريف بررسي مساله توافق كليد امن در مدل كانال با وجود اطلاعات جانبي
96 علي بريهي کارشناسی ارشد 92/05/30 صنعتي شريف هماهنگي در شبكه هاي مشاركتي و توافق كليد امن در حضور اطلاعات مشترك
97 زهرا سهرابی بناب کارشناسی ارشد 92/10/25 صنعتی شریف تحلیلی بر چالشهای محرمانگی در پروتکل های احراز اصالت RFID
98 هادی سلیمانی کارشناسی ارشد 89/04/08 جامع امام حسین (ع) تحلیل‌های کلید مرتبط الگوریتم رمز AES
99 کامران کیخسروی کارشناسی ارشد 93/04/25 صنعتی شریف معرفی یک کران بالای ظرفیت برای توافق کلید کوآنتومی
100 احسان کاظمی کارشناسی ارشد 89/05/06 صنعتی شریف حمله برخورد به توابع چکیده ساز با تقریب خطی تابع فشرده ساز
101 صبا اسعد کارشناسی ارشد 93/05/15 صنعتی شریف ارائه یک طرح تسهیم راز آستانه ای مشبکه مبنا
102 روح الله رضایی کارشناسی ارشد 93/06/19 صنعتی شریف الگوریتم های ملاقات مقاوم در مقابل اخلالگر در شبکه های رادیو شناختی
103 ریحانه ربانی نژاد کارشناسی ارشد 93/06/19 صنعتی شریف تحلیل امنیت الگوریتم رمز قالبی سبک SIMON
104 حمیدرضا امینی خوراسگانی کارشناسی ارشد 93/06/22 صنعتی شریف ارائه یک طرح تسهیم راز مبتنی بر مشبکه با قابلیت تغییر آستانه
105 سیاوش احمدی کارشناسی ارشد 93/06/22 صتعتی شریف تحلیل دوبخشی الگوریتم های رمز قالبی سبک
106 سید آرش عظیمی کارشناسی ارشد 93/06/22 صنعتی شریف تحلیل میانبر رمزهای قالبی سبک
107 حسین خیامی کارشناسی ارشد 94/06/22 صنعتی شریف ارائه یک طرح توأم رمزگذاری - کدگذاری با استفاده از کدهای شبه چرخشی LDPC مبتنی بر هندسه متناهی
108 ریحانه واحدی کارشناسی ارشد 94/06/22 صنعتی شریف حفظ حریم خصوصی در شبکه هوشمند انرژی
109 امیرحسین هادوی کارشناسی ارشد 94/06/29 صنعتی شریف تحلیل محدویت های بنیادی امنیت ارسال از دیدگاه نظریه اطلاعات در شبکه های بی سیم بزرگ
110 علی محمودی کارشناسی ارشد 94/06/29 صنعتی شریف تحلیل رمزهای با قابلیت احراز اصالت Pr∅st و NORX در مسابقه ی سزار
111 شهرام رسول زاده کارشناسی ارشد 94/06/29 صنعتی شریف تحلیل رمزهای قالبی سبک
112 مسرور حجری کارشناسی ارشد 94/06/30 صنعتی شریف تحلیل تفاضلی ناممکن الگوریتم های رمز قالبی سبک TEA و XTEA
113 میلاد رضایی برزانی کارشناسی ارشد 94/06/31 صنعتی شریف تحلیل نظری سیستم های دارای محدودیت انرژی: انتقال انرژی و برداشت انرژی
114 پریناز فرجی پرور کارشناسی ارشد 94/10/15 تهران بررسی کاربرد نظریه اطلاعات در تعیین توالی DNA
115 محمدعلی جمشیدی کارشناسی ارشد 95/06/13 صنعتی شریف تحلیل و ارتقای روش های تشخیص نفوذ در شبکه های داده
116 زهرا زارع جوشقانی کارشناسی ارشد 95/06/24 صنعتی شریف تحلیل امنیت و حفظ محرمانگی در اینترنت اشیاء
117 اشکان دیوبند  کارشناسی ارشد 95/06/31 صنعتی شریف تحلیل و ارتقای معیارهای امنیت از دیدگاه نظریه اطلاعات
118 آیدا اکبرزاده کارشناسی ارشد 95/10/05 مالک اشتر ارائه روشی برای تأمین حریم خصوصی در اینترنت اشیاء با تکیه بر مفاهیم ابری
119 علی حاجی عبدالهی بافقی کارشناسی ارشد 96/06/12   صنعتی شریف کران های بنیادی ارسال و دریافت همزمان انرژی و اطلاعات
120 نرگس کاظم پور کارشناسی ارشد 96/06/21 صنعتی شریف توافق کلید امن مبتنی بر مکان یابی نسبی بر پایه تئوری اطلاعات
121 علی سلیمانی باغشاه کارشناسی ارشد 96/06/21 صنعتی شریف روش های ارسال امن اطلاعات و انرژی به طور همزمان در شبکه های بی سیم رله
122 امیررضا سارنچه کارشناسی ارشد 96/06/28 صنعتی شریف ارائه یک طرح احراز اصالت مشارکتی برای شبکه های اقتضایی بین خودرویی
123 سید مهدی صداقت کارشناسی ارشد 96/06/28 صنعتی شریف حفظ حریم خصوصی و انتقال امن اطلاعات در شبکه هوشمند انرژی
124 رامین غفرانی کارشناسی ارشد 96/06/29 تهران تحلیل تفاضلی ناممکن الگوریتم رمز AES
125 سعید جمالی زواره کارشناسی ارشد 96/06/29 تهران تحلیل رمزنگاری توابع درهم ساز خانواده MD4
126 مهدی مهدوی علیایی کارشناسی ارشد 96/09/04 صنعتی شریف ارتقاء امنیت طرح های تعیین مجموعه مشترکات به صورت محرمانه
127 جواد قضاتی کارشناسی ارشد 96/10/06 علوم و فنون فارابی نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی (GPS) در سامانه فرماندهی کنترل (C4I)
128 ساجده نوری کارشناسی ارشد 96/10/11 صنعتی شریف طراحی یک چارچوب برای رمزگذاری متقارن مبتنی بر گذرواژه
129 صبا کریمانی کارشناسی ارشد 97/06/10 صنعتی شریف یک طرح برقراری کلید احراز اصالت شده گروهی مشبکه به کمک طرح های تسهیم راز
130 پویان فرقانی کارشناسی ارشد 97/10/26 صنعتی شریف معرفی یک طرح اهضای امن و کارا مبتنی بر کدهای قطبی
131 روزبه سارنچه کارشناسی ارشد 97/10/29 صنعتی شریف ارائه طرح مزایده دو طرفه امن و سازگار با شبکه های هوشمند انرژی
132 سجاد اسماعیل زاده کارشناسی ارشد 97/10/29 صنعتی شریف احراز اصالت کاربران در اینترنت اشیاء و کاربرد آن در شبکه هوشمند
133 مصطفی چگینی زاده کارشناسی ارشد 98/06/13 صنعتی شریف کنترل دسترسی ویژگی بنیاد در سلامت الکترونیکی با استفاده از رایانش ابری
134 عباس رهنما کارشناسی ارشد 98/06/13 صنعتی شریف ارزیابی امنیتی پروتکل در احراز اصالت در اینترنت اشاء و بهبود آن
135 میلاد ابول پور کارشناسی ارشد 98/06/23 صنعتی شریف ارسال امن مشارکتی در سیستم های دسترسی چندگانه نامتقاعد
136 میثم نوروزی قره آغاج کارشناسی ارشد 98/08/14 صنعتی شریف ارائه طرح های تسهیم چند راز در حضور متقلب
137 مسعود کاویان کارشناسی ارشد 98/09/25 صنعتی شریف تحلیل تأثیر معیارهای متفاوت نظریه اطلاعاتی در شبکه های مخابراتی
138 سید رضا حسینی نجار کلایی کارشناسی ارشد 98/10/11 صنعتی شریف پردازش امن و مقاوم در برابر خطا در سیستم های توزیع شده
139 محمد زارع آهنگر کلایی کارشناسی ارشد 98/10/28 صنعتی شریف محاسبات توزیع شده با تحمل خطا در شبکه های عصبی عمیق
140 مهدی رحیمی کارشناسی ارشد 99/05/22 صنعتی شریف بهبود امنیت لایه فیزیکی برای کاربران شبکه سلولی در برابر تهدید شنود گران
141 سجاد میسمی کارشناسی ارشد 99/06/26 صنعتی شریف به کارگیری فناوری زنجیره قالب ها به منظور دستیابی به حریم خصوصی غیرمتمرکز در کاربرد سلامت الکترونیک از اینترنت اشیاء